Skip to main content

Tröinge 6:45 m fl – Skärslidarna – bostäder

Ny detaljplan för Tröinge 6:45 m.fl har fått laga kraft den 13 januari 2024. Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 19 december 2023 (§183).

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att bekräfta befintlig markanvändning, bostadsändamål, samt möjliggöra för fler bostäder, i form av småskalig flerbostadshusbebyggelse.

Aktuellt förslag till byggnation rymmer 8 bostäder, utöver de 6 befintliga. Tillkommande bebyggelse ska anpassas till befintligt bostadsområde vad gäller gestaltning i volym, höjd och takform. Planen har också till syfte att bekräfta Erik Falks väg som allmän plats, gata, då den har en viktig funktion i nuvarande gatusystem.

Planområdet

Planområdet ligger i Tröingeberg i norra delen av Falkenberg stad. Området ligger cirka 3 kilometer från Falkenbergs centrum, och 1 kilometer från tågstationen. Området ligger i ett befintligt bostadsområde och avgränsas i norr mot en landsväg, Skärslidarna, och i väster av befintliga fastighetsgränser samt i öster av fastigheterna öster om Erik Falks väg. Planområdet är cirka 3 700 kvadratmeter stort varav nuvarande fastighet Tröinge 6:45 utgör cirka 3 000 kvadratmeter.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Samrådsmöte hölls i form av öppet hus den 20 september 2022 då det fanns möjlighet att se och ställa frågor kring planförslaget. 

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med standardförfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär bland annat att förslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen, inte är av stor betydelse för allmänheten eller medför någon stor miljöpåverkan. Förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt

Vid frågor eller synpunkter kan du höra av dig till vårt kontaktcenter.
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer