Skip to main content

Tröinge 3:107 m fl – Tröingedal – skola och bostäder

Ny detaljplan för del av Tröinge 3:107 m fl har fått laga kraft den 23 april 2022. Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 29 mars 2022 (§ 49).

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny skola och förskola samt bostäder och verksamheter men även att bygga ut nya gång- och cykelvägar och andra åtgärder för trafikflöden.

Planområdet

Planområdet är beläget i Falkenbergs östra utkant och är cirka 32 hektar stort. Markägare är Falkenbergs kommun och privata fastighetsägare.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Detaljplanen berör Tröinge S:1, S:7 och S:16 samt två outredda samfälligheter, se lantmäteriakt 13-VIN-78 och 13-VIN-599 och GA:2, GA:5, GA:35, GA:37. Information om planarbetet har skickats till kända kontaktpersoner för dessa föreningar enligt fastighetsförteckning.

Digitalt samrådsmöte hölls den 6 maj i samband med samrådsperioden 21 april–20 maj 2021. 

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet har handlagts med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråtts med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt

Vid frågor eller synpunkter kan du höra av dig till vårt kontaktcenter.
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer