Skip to main content

Tröinge 15:1 del av, m fl – mottagningsstation

Ny detaljplan för Tröinge 15:1 m fl har fått laga kraft den 22 februari 2022. Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 25 januari 2022 (§ 14).

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en ny mottagningstation samt att skapa förutsättningar för anläggande av en gång- och cykelväg i planområdets östra delar.

Planområdet

Planområdet är beläget knappt 2 kilometer norr om centrala Falkenberg i anslutning til Falkenbergs järnvägsstation och är cirka 5000 kvadratmeter stort. Marken inom planområdet ägs delvis av Trafikverket och delvis av Falkenbergs kommun.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Samrådsmöte ägde rum den 13 maj 2020 då det fanns möjlighet att se och ställa frågor kring planförslaget. Förslaget har sedan samråtts två gånger – samrådsremiss våren 2020, där inkomna synpunkter sammanställdes i en samrådsredogörelse samt granskningsremiss hösten 2021, där inkomna synpunkter sammanställdes i ett granskningsutlåtande.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Detaljplanen har handlagts med standardförfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt

Vid frågor eller synpunkter kan du höra av dig till vårt kontaktcenter.
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer