Skip to main content

Trädgården 8 m fl – seniorboende

Ny detaljplan för Trädgården 8 m fl har fått laga kraft den 21 juli 2023. Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 27 juni 2023 (§ 88).

Detaljplanens syfte

Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra för vård- och omsorgsboende och seniorboende, så som särskilt boende, boende med särskild service, biståndsbedömt trygghetsboende och trygghetsboende centralt i Falkenberg. Detaljplanen har tagits fram för att möjliggöra för en utökning av den befintliga verksamheten av särskilt boende, trygghetsboende med mera som idag finns på Trädgården 16, genom att tillskapa en mer generös byggrätt inom fastigheterna Trädgården 8 och Trädgården 16.

Planområdet

Planområdet ligger i centrala Falkenberg. Fastigheterna inom planområdet ägs av Falkenbergs Bostads AB.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Förslaget handlades med standardförfarande under samrådsskedet men handlades med utökat förfarande i vidare handläggning eftersom det uppkommit synpunkter kring kulturmiljö och förorenad mark som ansågs ha ett större allmänt intresse än vad som ansågs i samrådsskedet, i enlighet med i 5 kap Plan- och Bygglagen (2010:900).

Kontakt

Vid frågor eller synpunkter kan du höra av dig till vårt kontaktcenter.
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer