Skip to main content

Töringe 7:19 m fl, Vinberg – förskola

Ny detaljplan för Töringe 7:19 m fl har fått laga kraft den 25 oktober 2022. Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 27 september 2022 (§ 138).

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av förskola inom fastigheterna Töringe 7:3 och 7:19 och att förbättra trafiksituationen, angöring och parkering samt säkra gång- och cykelvägar till skolan.

Planområdet

Planområdet ligger i sydöstra delen av samhället Vinberg, cirka 5 km norr om Falkenberg centralort, och är ungefär 1,5 hektar stort. Marken ägs av Falkenbergs kommun.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Detaljplanen har varit ute på samråd under våren 2020 och granskning under våren 2022.

Detaljplanen berör Vinberg GA:1, Ringsås GA:1. Information om planarbetet har skickats till angivna kontaktpersoner för dessa föreningar.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet har handlagts med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt

Vid frågor eller synpunkter kan du höra av dig till vårt kontaktcenter.
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer