Skip to main content

Reparatören 7 m fl – ändring av detaljplan

Ny detaljplan för Reparatören 7 m fl har fått laga kraft den 29 juni 2022. Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 31 maj 2022 (§ 19).

Detaljplanens syfte

Planarbetets syfte är att ge möjlighet till en tillbyggnad av befintligt byggnad inom fastigheten genom att befintlig ledning flyttas till nytt läge.

Planområdet

Planområdet ligger i västra delen av Falkenbergs tätort och har en yta på cirka 2,5 hektar. Marken inom planområdet ägs av en privat fastighetsägare.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Här hittar du planförslaget och kompletterande handlingar.

pdf Planbeskrivning (2.71 MB)

pdf Plankarta (741 KB)

pdf Dagvattenutredning (2.02 MB)

pdf PM provtagning (5.26 MB)

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Detaljplanen var ute på samråd under våren 2021 och granskning under våren 2022.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Detaljplanen har handlagts med standardförfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär bland annat att förslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen, inte är av stor betydelse för allmänheten eller medför någon stor miljöpåverkan. Förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt

Vid frågor eller synpunkter kan du höra av dig till vårt kontaktcenter.
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer