Skip to main content

Faktorn 4 m fl – översyn verksamhetsområde

Ny detaljplan för Faktorn 4 m.fl har fått laga kraft den 23 mars 2024. Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 27 februari 2024 (§7).

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra permanent användning för aktuell verksamhet och markanvändning i området som idag inte har stöd i gällande detaljplan.

Planområdet

Planområdet ligger i sydöstra Falkenberg, cirka 3 kilometer från centrum, och är cirka 0,9 hektar stort. Marken inom planområdet ägs delvis av privata fastighetsägare, delvis av Falkenbergs kommun.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Detaljplanen berör Slätten S:5. Information om planarbetet skickas till kända kontaktpersoner för dessa föreningar.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet togs fram med standardförfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt

Vid frågor eller synpunkter kan du höra av dig till vårt kontaktcenter.
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer