Skip to main content

Elddonet 2 m fl – Hjortsberg – bostäder

Ny detaljplan för Elddonet 2 m fl har fått laga kraft den 21 april 2023. Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 28 mars 2023 (§ 36).

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder inom fastigheten Elddonet 2. Förslaget innehåller totalt cirka 50 bostäder i ett 9-vånings punkthus med takterrass som gemensam utevistelseyta.

Planområdet

Planområdet är ca 3 200 kvm stort och ligger cirka 2,5 kilometer söder om Falkenberg centrum, nära Hjortsbergs centrum och intill Skrea strand. Marken inom planområdet ägs av en privat fastighetsägare och Falkenbergs kommun.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet har handlagts med standardförfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråtts med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt

Vid frågor eller synpunkter kan du höra av dig till vårt kontaktcenter.
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer