Skip to main content

Eftra 2:95 m fl – bostäder

Ny detaljplan för Eftra 2:95 m fl har fått laga kraft den 6 december 2023. Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 25 april (§ 61).

Detaljplanens syfte

Planarbetets syfte är att medge bostadsbebyggelse i form av enbostadshus. Byggrätterna utökas och kryssmark tillkommer, där komplementbyggnad medges.

Planområdet

Planområdet ligger i Långasand, cirka 10 kilometer söder om Falkenbergs tätort, och har en yta av drygt 3 200 kvadratmeter. Marken inom planområdet ägs av en privat fastighetsägare.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Detaljplanen berör Eftra S:6, Eftra S:4, Eftra GA:4. Information om planarbetet har skickas till kända kontaktpersoner för dessa föreningar.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Detaljplanen har blivit handlagd med standardförfarande (PBL 5 kap 7 §). Standardförfarande innebär bland annat att förslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen, inte är av stor betydelse för allmänheten eller medför någon stor miljöpåverkan. Förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt

Vid frågor eller synpunkter kan du höra av dig till vårt kontaktcenter.
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer