Skip to main content

Dikaren 8 m fl – bostäder

Ny detaljplan för Dikaren 8 m fl har fått laga kraft den 24 april 2024. Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 26 mars 2024. 

Detaljplanens syfte

Syftet med planarbetet är att pröva förutsättningarna för uppförande av bostadshus inom kvarteren Dikaren och Drängen samt att reglera befintlig bebyggelse för bostadsändamål, kontor och handel inom planområdet.

Planområdet

Planområdet är beläget i centrala Falkenberg och är drygt 1,6 hektar stort. Marken ägs av privata fastighetsägare.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Förslaget till ny detaljplan för området har antagits av kommunfullmäktige två gånger men efter överklagande från sakägare har Mark- och miljödomstolen upphävt kommunfullmäktiges beslut. Motivet till senaste upphävandet var den ökade insyn och upplevelse av instängdhet samt minskad utblick som detaljplanen medför för boende söder om den föreslagna tillkommande flerbostadshusbebyggelsen. Inför ny granskning av planen har planförslaget justerats med avsikt att minska risken för insyn, instängdhet och minskad utblick. Byggrätterna för tillkommande flerbostadshus har minskats och fått större avstånd till intilliggande villafastigheter. Tillåten byggnadshöjd har sänkts till tre våningar och regleringar kring balkonger och förbud mot inredd vind har införts.

Detaljplanen berör Vallpojken GA:1, Vallpojken GA:2 och Vallpojken GA:3. Information om planarbetet har skickats till kända kontaktpersoner för dessa föreningar.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med standardförfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt

Vid frågor eller synpunkter kan du höra av dig till vårt kontaktcenter.
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer