Skip to main content

Del av Hässlås 2:1 m fl – upphävande

Upphävande av detaljplan för del av Hässlås 2:1 m fl (vindkraft) har fått laga kraft den 25 november 2022. Kommunfullmäktige beslöt den 25 oktober 2022 att upphäva del av detaljplanen (§ 161).

Detaljplanens syfte

Syftet med att upphäva detaljplanen för vindkraft är att ta bort det hinder som detaljplanen innebär för en tillståndsprövning för en större vindkraftspark än den befintliga.

Planområdet

Planområdet ligger cirka 4,5 kilometer norr om centrala Falkenberg, nordost om motorväg E6/E20. Området omges av åkermark och avgränsas i sydväst av motorvägen. Planområdet är knappt 80 hektar stort.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Här hittar du planförslaget och kompletterande handlingar.

pdf Planbeskrivning (616 KB)

pdf Plankarta (1.95 MB)

pdf Samrådsredogörelse (46 KB)

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Upphävandet har handlagts med förenklat standardförfarande (PBL 5 kap. 38 b §), vilket innebär att förslaget endast har samråtts en gång innan antagandet då inga större förändringar gjorts efter samrådet.

Kontakt

Vid frågor eller synpunkter kan du höra av dig till vårt kontaktcenter.
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer