Skip to main content

Råd om vilda djur

Vilda djur kan leda till upplevda störningar. På den här sidan hittar du information om problem med vilda djur samt hur problemen kan hanteras och förebyggas.

Miljöbalken är en av de lagar som vi på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen utför kontroller efter. I miljöbalken används begreppet olägenhet för människors hälsa. Med det menas störningar som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Utifrån definitionen i miljöbalken anser vi generellt att vilda djur inte är en olägenhet.

Upplevda störningar kopplade till vilda djur bör inte i första hand lösas genom skyddsjakt utan istället genom förebyggande åtgärder och eventuellt med jakt under allmän jakttid. På Naturvårdsverkets hemsida finns råd om vilda djurlänk till annan webbplats. På Svenska Jägareförbundets hemsidalänk till annan webbplats hittar du information om jakt. När det gäller skadade djur som behöver hjälp eller rehabiliteras kan hemsidan för Katastrofhjälp – fåglar och viltlänk till annan webbplats vara till hjälp. Även Naturvårdsverket har information om skadade vilda djurlänk till annan webbplats. Vid problem med aggressiva djur kan du kontakta polisen.

Fåglar

Måsar, trutar och andra sorters fåglar är ett naturligt inslag i en kuststad. Trots att fåglar är ett naturligt inslag kan de upplevas som störande. Under fåglarnas häckningssäsong mellan april och juli är fåglar och deras bon fredade. För att förebygga problem med störande fåglar kan du kontakta din fastighetsägare om du inte äger fastigheten själv.

De flesta klagomål på störande fåglar uppstår under vår och sommar. Under perioden 1 april - 31 juli är det häck­ningssäsong för många fåglar bland annat fiskmåsar och trutar.

Eftersom häckande fåglar är ett normalt inslag i naturen under en begränsad tid på året så är fåglarna och deras bon fredade enligt jaktlagen. Detta betyder att man under denna period inte får störa häckande fåglar, skada eller förstöra fåglarnas bon eller ungar. Under häck­ningssäsong är det inte mycket man kan göra åt störande fåglar. Om du känner dig störd av fåglar kontakta i första hand din fastighetsägare och gör en felanmälan.  

Det man kan göra är att inför nästa säsong utföra förebyggande åtgärder som gör att fåglarna väljer andra platser att bygga sina bon på.

Vi på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har ingen möjlighet att göra något åt störande fåglar under häck­ningssäsong. Normalt sett anses häckande fåglar inte vara en störning enligt lagstiftningen. Om du störs av fåglar under denna tid kan du få råd och information av oss om hur man kan förebygga och minska störningen.

Rävar

Rävar håller sig normalt undan människor men kan bli oblyga om de får vittring på mat och lär sig leva tätt intill oss. Därför är det viktigt att ha en bra sophantering och se till att det inte finns någon mat tillgänglig som rävar kan äta, t.ex. kattmat som serveras utomhus.

Grävlingar

Grävlingar är skygga djur som normalt inte attackerar människor. Det händer dock att grävlingar börjar bygga bo under hus. Då bör du se upp eftersom de kan bygga stora gryt med många gångar. För att avskräcka en grävling som börjat bygga bo under hus kan du prova att lägga tyg indränkt med mänskliga dofter, såsom parfym, där man ser att grävlingen börjat gräva. Ingångar bör sättas igen och tätas under natten då grävlingen är ute och rör sig.