Skip to main content

Modersmål och flerspråkighet

Elever som har ett annat modersmål än svenska hemma har rätt till stöd eller undervisning i sitt modersmål i grundskolan. Elever i grundskolan kan även få hjälp på sitt modersmål av en studiehandledare för att följa med i undervisningen, så kallad studiehandledning.

Ämnet modersmål erbjuds i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. I förskolan erbjuds modersmålsstöd på olika sätt i den dagliga verksamheten. Modersmålsundervisning är frivillig och kostnadsfri. Du ansöker om modersmålsundervisning genom vår Skolstartstjänst.

Du har rätt att delta i modersmålsundervisning om:

  • minst en av dina vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som sitt modersmål
  • du använder språket dagligen i hemmet
  • du har grundläggande kunskaper i språket

Modersmål för att utveckla tvåspråkighet och underlätta lärandet

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i skolan. Målet är att du som elev på ett bra sätt ska tillgodogöra dig arbetet i skolan och samtidigt utveckla din tvåspråkiga identitet och kompetens. Arbetet ska främja din personliga utveckling och stärka din självkänsla.

Forskning visar att undervisning i modersmål underlättar lärandet i svenska och i andra ämnen.

Minst fem elever ska önska undervisning på ett modersmål

Kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning om det inom kommunen eller den fristående verksamheten finns minst fem elever som önskar undervisningen. Undervisningen kan samordnas mellan flera skolor för att skapa tillräckligt stora grupper.

Modersmål för nationella minoritetsspråk

Det finns fem nationella minoritetsspråk i Sverige; samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Om du tillhör någon av de nationella minoriteterna ska du erbjudas undervisning i modersmål. Skolan måste då erbjuda språket även om det endast är en elev som vill läsa språket.

Modersmål för adoptivbarn och ensamkommande barn

Om du är adopterad erbjuds undervisning i annat språk än svenska även om språket inte talas i hemmet. Som adoptivbarn räknas även ensamkommande barn.

Studiehandledning på modersmål

Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige och inte har tillräckliga språkkunskaper för att följa undervisningen på svenska kan få undervisningen förklarad på sitt modersmål. Om det finns en risk att en elev riskerar att inte klara kunskapskraven så ska detta anmälas till rektor. Rektor ska då se till att behovet undersöks. Om eleven får studiehandledning på sitt modersmål så ska den ges på det sätt och i den omfattning för att eleven ska klara kunskapskraven.