Skip to main content

Kommunal folkomröstning

Om tio procent av de som får rösta i kommunen begär en folkomröstning måste kommunfullmäktige ta ställning till om en sådan ska hållas. Kravet på folkomröstning i en viss fråga kan samlas in i form av namnlistor under högst ett halvår.

Det ska bland annat tydligt framgå vad frågan gäller, vem som har skrivit under (med namnförtydliganden och bostadsadress) och datum när påskriften skedde. Alla tio siffror i personnumret ska anges och man måste vara myndig för att räknas. Kommunallagen reglerar de formella kraven som ska vara uppfyllda för ett så kallat folkinitiativ.

Fullmäktige i en kommun, region eller ett landsting kan även själva besluta att fråga dem som bor i kommunen vad de tycker genom en folkomröstning. Det kan vara ett led i arbetet med ett ärende som fullmäktige måste ta ställning till.

En kommunal folkomröstning är bara rådgivande, politikerna måsta alltså inte besluta enligt resultatet.

Senast det hölls en kommunal folkomröstning i Falkenberg gällde frågan byggande av en ny bro, Söderbron, över Ätran.