Skip to main content

Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument som arbetar självständigt med att granska kommunen. Detta för att se att vi till exempel sköter vår ekonomi och följer lagar och reglementen. Revisionen ska bidra till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet.

Revisionens uppdrag

Revisionen ska årligen granska den verksamhet som bedrivs inom nämnder, styrelser, beredningar och i kommunens bolag. Granskningen sker bland annat utifrån om verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och om uppföljning och utvärdering sker i tillräcklig omfattning från nämndernas sida.

Revisionen granskar också att räkenskaperna är rättvisande och att den kontroll som finns inom nämnderna är tillräcklig. Vid årets slut lämnar revisionen en samlad revisionsberättelse till kommunfullmäktige där revisorerna också föreslår om ansvarsfrihet ska beviljas eller inte för styrelsen, nämnderna och enskilda förtroendevalda i kommunen.

Revisorerna tar hjälp av sakkunniga för granskning enligt god revisionssedlänk till annan webbplats. I Falkenbergs kommun arbetar de förtroendevalda revisorerna tillsammans med revisionsbyrån PwC Sverige.

God revisionssed i kommunal verksamhet (skr.se)

Att vara förtroendevald revisor (skr.se)

Revisionen utses av fullmäktige

Kommunrevisionen väljs av fullmäktige varje mandatperiod. Fullmäktige utser även revisorer med ansvar för kommunens bolag.

Kontakta revisorerna

Vill du kontakta revisorernas ordförande och vice ordförande hittar du deras namn och mejladress under "Ledamöter i kommunrevisionen".

Revisionens rapporter

På sidan Revisionsrapporter hittar du kommunrevisionens rapporter.