Skip to main content

Avgifter inom äldreomsorgen

Här hittar du information om avgifter för dig som har hjälp av hemtjänst eller bor på särskilt boende. 

Omvårdnadsavgift – en avgift för den hjälp du får

Falkenbergs kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, en så kallad omvårdnadsavgift. Inom hemtjänsten kallas denna avgift ibland hemtjänstavgift, men det är samma avgift. Avgiften är reglerad i socialtjänstlagen.

Hur stor din avgift blir beror på hur många timmar du är beviljad och hur mycket du kan betala. Självkostnadspriset är 360 kronor per timme för 2024.

Maxtaxa

Det finns en lagstadgad maxtaxa som riksdagen beslutat om, som är den högsta avgiften Falkenbergs kommun tar ut. Omvårdnadsavgiften blir aldrig högre än maxtaxan. För år 2024 är maxtaxan 2 575 kronor per månad. Detta betyder att du aldrig betalar mer än detta belopp, oavsett hur mycket hjälp du får. Däremot betalar du mindre om den hjälp du blivit beviljad inte kommer upp i detta belopp. Har du beviljad hjälp tre timmar per månad betalar du därför bara för de tre timmarna gånger självkostnadspriset.

I maxtaxan ingår inte mat och boendekostnad, men däremot kostnaden för trygghetslarm. Maxtaxan kan förändras varje år då den styrs av prisbasbeloppet.

Så här beräknas din avgift

För att få fram hur mycket du ska betala i avgift gör vi en beräkning på alla dina inkomster och utgifter. På så sätt får vi fram ett avgifts­utrymme, som är det belopp din avgift baseras på. Till dina inkomster räknas exempelvis lön, pension, bostadstillägg, sjukersättning samt ränteinkomster på banken, utdelning och vinster på aktier och fonder. Till dina utgifter räknas din boendekostnad samt beräknade levnadskostnader, där det redan finns ett fastställt minimibelopp. Vi tittar också på hur mycket insatser du har blivit beviljad.

Inkomstförfrågan

För att vi ska veta vad du har för inkomster fyller du i en ­inkomst­för­frågan. Är du gift ska inkomster för båda makarna fyllas i oavsett om det bara är den ena parten som har insatser. Ändras din inkomst eller din boende­kostnad under året ska du meddela detta till oss så fort som möjligt. Vi reducerar inte din avgift retroaktivt. Lämnar du inte in inkomstuppgifter får du betala den faktiska avgiften eller maxtaxan.

Minimibelopp – beräknade levnadskostnader

Minimibeloppet är ett fastställt belopp som beräknas täcka dina levnads­kostnader, såsom livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidningar, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Följande minimibelopp gäller för 2024

Ensamstående:

60 år eller yngre 7 768 kr/månad

61 år eller äldre 7 062 kr/månad

Makar och sambo:

60 år eller yngre 6 338 kr/månad

61 år eller äldre 5 762 kr/månad

Förhöjt minimibelopp

Det finns situationer då minimibeloppet inte räcker till, till exempel vid kostnad för god man, hemmavarande barn, underhållsskyldighet med mera. Kommunen kan i så fall höja beloppet. Sådana kostnader ska verifieras och måste ha varaktig karaktär. Du kan ansöka om förhöjt minimibelopp via en del i inkomstförfrågan.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet är det belopp som avgör hur mycket du kommer att betala i omvårdnadsavgift. Vi får fram ditt avgiftsutrymme genom att dra av dina utgifter (boendekostnad och minimibelopp) från dina inkomster. Du betalar aldrig mer i omvårdnadsavgift än vad ditt avgiftsutrymme tillåter, oavsett hur mycket hjälp du blivit beviljad. Om avgiftsutrymmet blir minus betalar du alltså ingen omvårdnadsavgift. Blir avgiftsutrymmet plus, beror avgiftens storlek på hur många beviljade timmar du har. Dock betalar du aldrig högre än maxtaxan på 2 575 kronor.

Avgiftsutrymmet omprövas en gång i månaden eftersom din inkomst från pensionsmyndigheten eller försäkringskassan kan förändras.

Om du är gift eller har registrerat partnerskap slås er sammanlagda inkomst ihop och delas på hälften.

Avgifter för dig som bor hemma

Hemtjänst

Du som bor hemma kan få hjälp, så kallad hemtjänst. Detta betalar du en omvårdnadsavgift för. Inom hemtjänsten kallas denna avgift ibland också hemtjänstavgift. Hur stor avgiften blir beror på hur många timmar hjälp du är beviljad, men du betalar max 2 575 kronor per månad (maxtaxan).

Trygghetslarm

Vare sig du får hjälp genom hemtjänst eller inte finns det möjlighet att ansöka om trygghetslarm. Via trygghetslarmet får du kontakt med vår larmmottagning under hela dygnet. Trygghetslarm kostar 248 kronor i månaden i fast avgift. Vid borttappad larmklocka debiterar kommunen en kostnad på 1 000 kronor.

Matkostnad

Om du får kylda matlådor levererade hem till dig, så kallad matdistribution, är kostnaden 79 kronor per portion. Väljer du även dessert så är kostnaden för den 9,50 kronor.

Dagverksamhet

Dagverksamhet erbjuder sociala ­aktiviteter tillsammans med andra och är till för dig som bor kvar hemma. Du betalar ingen avgift för dagverksamheten utan bara för den mat du får där. Måltids­priserna gäller för alla som äter där, även för dig som har mat­distribution hemma.

Ledsagning

Ledsagning är ett komplement till hemtjänst, alltså för dig som bor hemma. Avgiften är 25,80 kronor per timme.

När kommer räkningen?

Din avgift, samt eventuellt kostnaden för mat om du får hjälp med det,
faktureras i efterskott. Räkningen skickas ut under senare delen av månaden och ska betalas sista dagen i samma månad. Den som vill kan betala via autogiro. Blanketten för ansökan om autogiro får du tillsammans med blanketten om inkomstförfrågan. Det går också att skriva ut den från vår webbplats.

Skriv ut en autogiroblankett

Om du vill överklaga

Om du har invändningar på kommunens beslut om avgiftens storlek kan du överklaga. Hur du överklagar står i ditt avgiftsbeslut. Det ska ske inom tre veckor från det du fick ditt beslut. Har överklagan kommit in i tid kommer handlingarna att skickas vidare till Förvaltningsrätten, om inte socialförvaltningen i Falkenberg ändrar beslutet enligt din överklagan. För ytterligare upplysningar, vänligen vänd dig till den person som handlagt ditt ärende.

Avgifter för dig som bor på särskilt boende

Du som bor på ett särkilt boende (äldreboende) betalar hyra, omvårdnadsavgift och matabonnemang.

Omvårdnadsavgift

Du som bor i särskilt boende betalar en omvårdnadsavgift enligt ditt avgiftsutrymme, men max 2575 kronor per månad (maxtaxan).

Matabonnemang

Mat för dig som bor i särskilt boende betalas som ett abonnemang till en kostnad av 4 590 kronor per månad. Avdrag på denna kostnad görs endast vid sjukhusvistelse.

Reducerad omvårdnadsavgift vid flytt till särskilt boende

Om du flyttar till särskilt boende och har kvar boendekostnaden för din tidigare bostad kan du eventuellt få reducerad omvårdnadsavgift, dock längst i tre månader. Reducerad omvårdnadsavgift ansöker du om via en jämkningsansökan som du får med ditt nya hyreskontrakt.

Detta betalar du som bor på korttidsplats

Korttidsplats är en tidsbegränsad vistelse på ett av kommunens särskilda boende. Här betalar du för mat, tvättpaket samt omvårdnadsavgift. Maten kostar 151 kronor per dygn och tvättpaketet kostar 10,20 kronor per dygn. Omvårdnadsavgiften är 85,80 kronor per dygn.

Övrigt att tänka på vid flytt till särskilt boende

Tänk på att du kan ha rätt till högre garantipension och bostadstillägg.

Högre garantipension

När du eller din make/maka flyttar till särskilt boende har ni rätt till pension som ensamstående, vilket ger högre garantipension. Kontakta därför Pensionsmyndigheten angående ändring av pension.

Hemförsäkring

Tänk på att du själv måste teckna en hemförsäkring som gäller ditt lösöre.

Bostadstillägg

Bostadstillägg är ett inkomstprövat tillägg till vissa andra förmåner som betalas ut av staten. Din bostadskostnad och inkomst påverkar bostadstilläggets storlek. Dessutom beräknas bostadstillägget på din eventuella förmögenhet. Du ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Ansöker du via deras webbplats så går handläggningen av ärendet snabbare.

Pensionsmyndighetens kundservice: 0771-776 776
Besök Pensionsmyndighetens webbplats

Kontakta oss

Postadress

Falkenbergs kommun
Socialförvaltningen
Biståndsenheten
311 80 Falkenberg

Besöksadress

Biståndsenheten
Kanslistvägen 10
311 39 Falkenberg