Avgifter inom äldreomsorgen

Här hittar du information om avgifter för dig som har hjälp av hemtjänst eller bor på särskilt boende. 

Omvårdnadsavgift – en avgift för den hjälp du får

Falkenbergs kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, en så kallad omvårdnadsavgift. Inom hemtjänsten kallas denna avgift ibland hemtjänstavgift, men det är samma avgift. Avgiften är reglerad i socialtjänstlagen.

Hur stor din avgift blir beror på hur många timmar du är beviljad och hur mycket du kan betala. Självkostnadspriset är 344 kronor per timme för 2023.

Maxtaxa

Det finns en lagstadgad maxtaxa som riksdagen beslutat om, som är den högsta avgiften Falkenbergs kommun tar ut. Omvårdnadsavgiften blir aldrig högre än maxtaxan. För år 2023 är maxtaxan 2 359 kronor per månad. Detta betyder att du aldrig betalar mer än detta belopp, oavsett hur mycket hjälp du får. Däremot betalar du mindre om den hjälp du blivit beviljad inte kommer upp i detta belopp. Har du beviljad hjälp tre timmar per månad betalar du därför bara för de tre timmarna gånger självkostnadspriset.

I maxtaxan ingår inte mat och boendekostnad, men däremot kostnaden för trygghetslarm. Maxtaxan kan förändras varje år då den styrs av prisbasbeloppet.

Så här beräknas din avgift

För att få fram hur mycket du ska betala i avgift gör vi en beräkning på
alla dina inkomster och utgifter. På så sätt får vi fram ett avgifts­utrymme, som är det belopp din avgift baseras på. Till dina inkomster räknas exempelvis lön, pension, bostadstillägg, sjukersättning samt ränteinkomster på banken, utdelning och vinster på aktier och fonder. Till dina utgifter räknas din boendekostnad samt beräknade levnadskostnader, där det redan finns ett fastställt minimibelopp. Vi tittar också på hur mycket insatser du har blivit beviljad.

Om du vill ha en broschyr med mer detaljerad information kring avgifter inom äldreomsorgen, ring eller besök kontaktcenter så får du ett exemplar.

Inkomstförfrågan

För att vi ska veta vad du har för inkomster fyller du i en ­inkomst­för­frågan. Är du gift ska inkomster för båda makarna fyllas i oavsett om det bara är den ena parten som har insatser. Blanketten skickar du in till biståndsenheten på socialförvaltningen. Ändras din inkomst eller din boende­kostnad under året ska du meddela detta till oss. Lämnar du inte in inkomstuppgifter får du betala den faktiska avgiften eller maxtaxan.

Minimibelopp – beräknade levnadskostnader

Minimibeloppet är ett fastställt belopp som beräknas täcka dina levnads­kostnader, såsom livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidningar, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Ensamstående:

60 år eller yngre 7 117 kr/månad

61 år eller äldre 6 470 kr/månad

Makar och sambo:

60 år eller yngre 5 807 kr/månad

61 år eller äldre 5 279 kr/månad

Förhöjt minimibelopp

Det finns situationer då minimibeloppet inte räcker till, till exempel vid kostnad för god man, hemmavarande barn, underhållsskyldighet med mera. Kommunen kan i så fall höja beloppet. Sådana kostnader ska verifieras och måste ha varaktig karaktär. Du kan ansöka om förhöjt minimibelopp via en del i inkomstförfrågan.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet är det belopp som avgör hur mycket du kommer att betala i omvårdnadsavgift. Vi får fram ditt avgiftsutrymme genom att dra av dina utgifter (boendekostnad och minimibelopp) från dina inkomster. Du betalar aldrig mer i omvårdnadsavgift än vad ditt avgiftsutrymme tillåter, oavsett hur mycket hjälp du blivit beviljad. Om avgiftsutrymmet blir minus betalar du alltså ingen omvårdnadsavgift. Blir avgiftsutrymmet plus, beror avgiftens storlek
på hur många beviljade timmar du har. Dock betalar du aldrig högre
än maxtaxan på 2 359 kronor.

Avgiftsutrymmet omprövas en gång i månaden eftersom din inkomst från pensionsmyndigheten eller försäkringskassan kan förändras.

Om du är gift eller har registrerat partnerskap slås er sammanlagda inkomst ihop och delas på hälften.

Så här räknar vi ut ditt avgiftsutrymme

Din nettoinkomst (t ex din pension)
+ Ditt bostadstillägg/bostadsbidrag (om du har detta)
- Din boendekostnad/hyra (exklusive hushållsel)
- Ditt minimibelopp (dina beräknade levnadskostnader)
= Avgiftsutrymme (du betalar inte mer än detta i omvårdnadsavgift per månad)

Avgifter för dig som bor hemma

Hemtjänst

Du som bor hemma kan få hjälp, så kallad hemtjänst. Detta betalar du en omvårdnadsavgift för. Inom hemtjänsten kallas denna avgift ibland också hemtjänstavgift. Hur stor avgiften blir beror på hur många timmar hjälp du är beviljad, men du betalar max 2 359 kronor per månad (maxtaxan).

Trygghetslarm

Vare sig du får hjälp genom hemtjänst eller inte finns det möjlighet att ansöka om trygghetslarm. Via trygghetslarmet får du kontakt med vår larmmottagning under hela dygnet. Trygghetslarm kostar 227 kronor i månaden i fast avgift. Vid borttappad larmklocka debiterar kommunen en kostnad på 1 000 kronor.

Matkostnad

Om du får kylda matlådor levererade hem till dig, så kallad matdistribution, är kostnaden 71 kronor per portion. Väljer du även dessert så är kostnaden för den 8,50 kronor.

Dagverksamhet

Dagverksamhet erbjuder sociala ­aktiviteter tillsammans med andra och är till för dig som bor kvar hemma. Du betalar ingen avgift för dagverksamheten utan bara för den mat du får där. Måltids­priserna gäller för alla som äter där, även för dig som har mat­distribution hemma.

Mötesplatser för äldre

Kommunens mötesplatser vänder sig till dig som är senior. Här kan du umgås, läsa böcker, träna, fika, delta i aktiviteter eller bara ha
trevligt och må bra tillsammans med andra.

Ledsagning

Ledsagning är ett komplement till hemtjänst, alltså för dig som bor hemma. Avgiften är 23,60 kronor per timme.

Så här mycket betalar Berit för sin hemtjänst

Berit är 72 år och ensamstående och har en nettoinkomst på 9 800 kronor per månad. Hon har även ett bostadstillägg på 2 000 kronor. Hennes hyra är 4 700 kronor i månaden och hennes minimibelopp, det vill säga hennes beräknade levnadskostnader, är 6 470 kronor (se tabellen på sidan 4). Räknar vi på detta får hon 630 kronor över varje månad. Detta är Berits avgiftsutrymme. Berit betalar alltså inte mer än 630 kronor i omvårdnadsavgift per månad, oavsett hur mycket hjälp hon får. 

Berits avgiftsutrymme – det hon max betalar i avgift

9 800 kr Nettoinkomst
+ 2 000 kr Bostadstillägg
- 4 700 kr Hyra
- 6 470 kr Minimibelopp
= 630 kr Avgiftsutrymme

Måltidspriser på dagverksamhet

  • Lunch med dryck: 57 kronor
  • Dessert: 14 kronor
  • Kaffe utan bröd: 15 kronor
  • Kaffe med bröd: 20 kronor

Måltidspriser på mötesplats

  • Lunch med dryck: 64 kronor
  • Dessert: 16 kronor

När kommer räkningen?

Din avgift, samt eventuellt kostnaden för mat om du får hjälp med det,
faktureras i efterskott. Räkningen skickas ut under senare delen av månaden och ska betalas sista dagen i samma månad. Den som vill kan betala via autogiro. Blanketten för ansökan om autogiro får du tillsammans med blanketten om inkomstförfrågan. Det går också att skriva ut den från Falkenbergs kommuns hemsida www.kommun.falkenberg.se

Om du vill överklaga

Om du har invändningar på kommunens beslut om avgiftens storlek kan du överklaga. Hur du överklagar står i ditt avgiftsbeslut. Det ska ske inom tre veckor från det du fick ditt beslut. Har överklagan kommit in i tid kommer handlingarna att skickas vidare till Förvaltningsrätten, om inte socialförvaltningen i Falkenberg ändrar beslutet enligt din överklagan. För ytterligare upplysningar, vänligen vänd dig till den person som handlagt ditt ärende.

Avgifter för dig som bor på särskilt boende

Du som bor på ett särkilt boende (äldreboende) betalar hyra, omvårdnadsavgift och matabonnemang.

Omvårdnadsavgift

Du som bor i särskilt boende betalar en omvårdnadsavgift enligt ditt avgiftsutrymme, men max 2 359 kronor per månad (maxtaxan).

Matabonnemang

Mat för dig som bor i särskilt boende betalas som ett abonnemang till en kostnad av 4 347 kronor per månad. Avdrag på denna kostnad görs endast vid sjukhusvistelse eller om ditt avgiftsutrymme ligger på minus.

Hyra

Det är fastighetsbolaget Falkenbergs bostads AB (Fabo) som sätter hyrorna för de särskilda boendena, förutom för Dals ängar där det är Humana som är hyresvärd.

Reducerad avgift vid flytt till särskilt boende

Om du flyttar till särskilt boende och har kvar boendekostnaden för din tidigare bostad kan du eventuellt få reducerad avgift, dock längst i tre månader. Reducerad avgift ansöker du om via en jämkningsansökan som du får med ditt nya hyreskontrakt.

Detta betalar du som bor på korttidsplats

Korttidsplats är en tidsbegränsad vistelse på ett av kommunens särskilda boende. Här betalar du för mat, tvättpaket samt omvårdnadsavgift. Maten kostar 143 kronor per dygn och tvättpaketet kostar 9,30 kronor per dygn.

Så här mycket betalar Axel på särskilt boende

Axels avgiftsutrymme

10 000 kr Nettoinkomst
+ 2 000 kr Bostadstillägg
- 5 500 kr Hyra säbo (exklusive hushållsel)
- 6 470 kr Minimibelopp ensamstående
- 1 307 kr Extra minimibelopp (fördyrad
måltidskostnad på säbo)
= - 1 277 kr Avgiftsutrymme

När avgiftsutrymmet hamnar på minus reduceras hela omvårdnadsavgiften och minusbeloppet dras på matabonnemanget. Hyran betalas alltid i sin helhet oavsett hur stort avgiftsutrymmet är.

Axels faktura

2 359 kr Omvårdnadsavgift
- 2 359 kr Avgår på grund av avgiftsutrymme/maxtaxa
4 347 kr Matabonnemang
- 1 277 kr Avgår på grund av avgiftsutrymme
6 000 kr Hyra (inklusive hushållsel)
= 9 070 kr Att betala

Enstaka måltider på särskilt boende och korttidsplats

  • Frukost: 33 kronor
  • Lunch: 57 kronor
  • Kvällsmål: 53 kronor

Övrigt att tänka på vid flytt till särskilt boende

Tänk på att du kan ha rätt till högre garantipension och bostadstillägg.

Högre garantipension

När du eller din make/maka flyttar till särskilt boende har ni rätt till pension som ensamstående, vilket ger högre garantipension. Kontakta därför Pensionsmyndigheten angående ändring av pension.

Hemförsäkring

Tänk på att du själv måste teckna en hemförsäkring som gäller ditt lösöre.

Bostadstillägg

Bostadstillägg är ett inkomstprövat tillägg till vissa andra förmåner som betalas ut av staten. Din bostadskostnad och inkomst påverkar bostadstilläggets storlek. Dessutom beräknas bostadstillägget på din eventuella förmögenhet. Du ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Ansöker du via deras hemsida så går handläggningen av ärendet snabbare.

Pensionsmyndighetens kundservice: 0771-776 776
Besök Pensionsmyndighetens webbplats

Kontakta oss

Postadress

Falkenbergs kommun
Socialförvaltningen
Biståndsenheten
311 80 Falkenberg

Besöksadress

Biståndsenheten
Holgersgatan 10A
311 30 Falkenberg

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15