Skip to main content

Vård- och stödsamordning

Vård- och stödsamordning är en metod där de
professionella aktörerna omkring dig samverkar med
varandra för att ge dig ökat inflytande över din vård,
behandling och rehabilitering.

Vård- och stödsamordning innebär att du får vara delaktig i hela processen rörande din vård. Du kommer att kunna vara trygg i att du vet vem som gör vad. Målet är att detta ska öka din livskvalitet och att du ska få möjlighet till inflytande över din situation.

Hur fungerar vård- och stödsamordning?

Du träffar en eller två vård- och stödsamordnare som tillsammans med dig kartlägger dina behov, hjälper dig att sätta upp mål och ser över vilka viktiga personer som finns i din omgivning.

Ni har sedan återkommande möten för att tillsammans skapa så goda förutsättningar för dig att få ett så bra liv som möjligt. Runt dig skapas en resursgrupp med viktiga aktörer som samverkar för att skapa ett sammanhållet stöd för dig.

Exempel på hur en resursgrupp kan se ut.

Vem kan få vård- och stödsamordning?

Du kan få vård- och stödsamordning om du:

  • har problem med missbruk eller beroende
  • har psykiatrisk problematik
  • eller en kombination av dessa.

Hur kan jag få jag vård- och stödsamordning?

Du kan be om eller bli erbjuden vård- och stödsamordning via din kontakt inom kommunen. Det kan exempelvis vara en handläggare, en boendestödjare eller en kontaktman på ditt boende.

Prata med din kontakt om du är intresserad av vård- och stödsamordning, eller hör av dig direkt till kommunens vård- och stödsamordnare.

Kontakta vård- och stödsamordnarna

Vård- och stödsamordnare