Skip to main content

Stöd och service till dig med funktionsnedsättning

Du som har en funktions­nedsättning ska kunna leva och ta del av samhället som alla andra. Du kan därför få olika former av stöd och service av kommunen. Det finns också stöd till anhöriga. Stödet är frivilligt och bygger på dina behov och ditt självbestämmande.

Insatser du kan ansöka om

Rådgivning

Du kan få råd och stöd av personal på habiliteringen i Falkenberg. De har särskild kunskap om hur det är att leva med en funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara en kurator, psykolog, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut eller dietist. Även anhöriga till dig har rätt till rådgivning.

Habiliteringen i Falkenberg 

Personlig assistans

Har du varaktiga och omfattande hjälpbehov av personlig karaktär kan du få personlig assistans för att klara av vardagen. Det kan innebära hjälp med personlig hygien, av- och påklädning samt hjälp med att äta och kommunicera med andra. Det kan också vara att få annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om dig och dina behov.

Ledsagarservice

Ledsagarservice är till för att bryta den isolering som ofta blir följden av en omfattande funktionsnedsättning. Det ska underlätta för dig att ha kontakt med andra, besöka vänner, komma ut i samhället och delta i aktiviteter. Om du har personlig assistans så ingår ledsagarservice. I Falkenbergs kommun kan man även ansöka om omkostnadsersättning, vilket innebär att man kan få en viss summa av ledsagarens utlägg ersatt av kommunen. Din handläggare kan informera dig mer om detta.

Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska som kan underlätta för dig att leva ett självständigt liv. Kontaktpersonen kan hjälpa dig med sociala kontakter och att delta i fritidsaktiviteter. Syftet är att hjälpa dig att bryta din sociala isolering. Vanligtvis träffar du din kontaktperson några gånger i månaden. Du och kontaktpersonen kan till exempel ta en promenad, fika eller genomföra någon aktivitet tillsammans.

Avlösarservice i hemmet

När dina anhöriga behöver avlösning för exempelvis återhämtning, uträtta ärenden eller göra aktiviteter med eventuella syskon, kan du få tillsyn och omvårdnad hemma. Avlösarservice kan ske regelbundet eller sporadiskt vid behov. Det kan utföras när som helst på dygnet oavsett veckodag.

Övrig hjälp

Ibland räcker inte insatser enligt LSS till. Då kan du ansöka om annan hjälp i hemmet (hemtjänst). Om du upplever att du har behov av ytterligare hjälp, ring kontaktcenter och be att bli kopplad till biståndsenheten.