Skip to main content

Resultat och uppföljning

Årsredovisningen är en årlig sammanställning av kommunens ekonomi och resultatet för de övergripande målen, det vill säga om de politiska målen för året är uppnådda.

Förutom årsredovisningen gör kommunen under året prognoser och uppföljningar för att veta hur de olika verksamheterna har uppnått uppsatta mål och budget. Det ekonomiska utfallet beräknas månadsvis.

Mer omfattande rapporter upprättas i april (tertial 1) och augusti (delårsrapport) och innehåller en ekonomisk uppföljning och en måluppföljning. Rapporterna redovisar då även en prognos för året.

Det genomförs även en rad olika uppföljningar och jämförelser av kommunens verksamhet och kommunens revisorer granskar att kommunens verksamheter följer sina uppdrag.

Här hittar du kommunens budgetar, årsredovisningar, granskningsrapporter och ekonomiska rapporter.