Skip to main content

Beslut i socialnämnden 21 juni

Den 21 juni sammanträdde socialnämnden. De tog bland annat beslut om att iordningställa en tillfällig gruppbostad i Glommen och hur statsbidraget Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer ska fördelas. Nämnden tog även beslut om höjd milersättning för uppdragstagare inom socialförvaltningen.

Ombyggnation av fastighet i Glommen till tillfällig gruppbostad

Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att skyndsamt ta fram en konkret plan för etablerandet av platser i form av boende med särskild service. Detta med anledning av att det finns ett akut behov av gruppbostadsplatser. Nu har socialnämnden beslutat att gå på förvaltningens förslag och bygga om fastigheten Långaveka 4:1 i Glommen, även kallad Ohlsgården. Efter ombyggnationen kan Ohlsgården rymma fyra tillfälliga gruppbostadsplatser. Detta löser det mest akuta behovet till dess att kommunen kan färdigställa permanenta gruppbostadsplatser.

Om ombyggnationen påbörjas snarast skulle inflyttning preliminärt kunna ske i oktober 2022. Planen är också att använda Ohlsgården som korttidsverksamhet när de permanenta gruppbostadsplatserna är klara.

Kostnaden för ombyggnationen är beräknad till 2,7 miljoner kronor.

I ett separat beslut fastställde socialnämnden även hyran för dessa platser. Den ligger på 2 500 kronor i månaden. Den låga hyran beror på att det är en tillfällig lösning. Hyran kommer att gälla under hela den period som Ohlsgården används som tillfällig gruppbostad.

Fördelning av statsbidrag

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag till landets kommuner under 2022 för en äldreomsorgssatsning. Syftet med statsbidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer.

För 2022 har Falkenbergs kommun fått närmare 22 miljoner kronor. Socialnämnden har nu beslutat hur dessa medel ska användas.

Mötesplatser för seniorer, 6,3 miljoner kronor

För att förebygga ofrivillig ensamhet bland äldre är sociala aktiviteter och sammanhang av betydelse. Därför föreslås en del av statsbidraget användas för att finansiera kommunens mötesplatser, som socialnämnden efter budgetbeslutet för 2022 inte har någon budget för.

Anhörigstödet, 1,3 miljoner kronor

Anhöriga bidrar med viktigt stöd till brukare. I och med genomförd verksamhetsöversyn saknas budget för en av Falkenbergs kommuns två anhörigstödjare. För att stötta de anhöriga i deras vårdande och stödjande insatser föreslås att en del av statsbidraget används för att finansiera anhörigstödet i Falkenbergs kommun.

Frivilligsamordnare, 530 000 kronor

För att ytterligare stärka samverkan med det civila samhällets organisationer föreslås att en del av statsbidragets används för att finansiera en frivilligsamordnare. Ideella krafter är ett viktigt inslag i verksamheten för att bland annat förebygga äldres ensamhet och skapa en meningsfull tillvaro.

Utveckling distanssjukvård, 2,5 miljoner kronor

I budget 2022 avsattes medel för att kunna arbeta strategiskt med hemsjukvård och prioritera att arbeta med utveckling kopplat till distanssjukvård. Satsningen finansieras inom ramarna för det här statsbidraget.

Hemtjänst, kommunal regi, 3,7 miljoner kronor och hemtjänst, privat regi, 1,8 miljoner kronor

För att bibehålla den höga kvaliteten som hemtjänsten håller i Falkenberg och för att bidra till uppfyllandet av det övergripande kommunmålet föreslås att satsningar görs för att stärka arbetsmiljön inom hemtjänsten och för att förlänga introduktionstiden vid nyanställningar.

Statsbidraget möjliggör för såväl privata som offentliga aktörer inom hemtjänstverksamheten att bedriva en fortsatt utveckling och bibehållen god vård och omsorg. Fördelningen till respektive utförare kommer göras baserat på antalet rapporterade timmar i juni månad.

Särskilt boende, kommunal regi, 3,3 miljoner kronor och särskilt boende, privat regi, 2,2 miljoner kronor

För att säkerställa en god bemanning vid särskilt boende för äldre inom alla verksamhetsgrenar föreslås att en del av statsbidraget används till detta ändamål. En flexibel bemanningspott bör upprättas varifrån chefer kan avropa för att stärka bemanningen vid oförutsedda händelser. Det skulle underlätta planering av verksamhet, skapa kontinuitet och förutsägbarhet.

I förlängningen möjliggör det för en förstärkt arbetsmiljö och minskad arbetsbelastning för personalen, vilket i sin tur förväntas påverka brukarnöjdheten positivt och bidra till att utveckla Falkenbergs kommuns attraktivitet som arbetsgivare. Fördelningen baseras på andelen platser i april 2022.

Höjd milersättning för uppdragstagare inom socialförvaltningen

Med anledning av de höga bränslekostnaderna har socialnämnden nu tagit beslut om att höja milersättningen för socialförvaltningens uppdragstagare, exempelvis kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem. De likställs nu med de anställdas ersättning som ligger på 2,90 kronor per kilometer. Framöver kommer ersättningen också att räknas upp på samma sätt som de anställdas.