Skip to main content

Tobak

Här kan du som säljer eller vill sälja tobaksvaror läsa om regler kring tobaksförsäljning.

Ansökan

Du som vill sälja tobak till konsument ska ansöka om detaljhandelstillstånd (till exempel butik, restaurang eller kiosk). Detta gäller även dig som säljer tobak via internet till konsument. Den som vill sälja tobak till butiker ansöker om partihandelstillstånd (grossist). Tillståndet kan gälla antingen tills vidare eller för en begränsad tidsperiod.

Du ansöker genom vår e-tjänst som du hittar här ovan. I e-tjänsten hittar du en lista på de handlingar som ska bifogas ansökan.

I ansökan ska du även bifoga ett egenkontrollsprogram. Du hittar en blankett längre ner på sidan. Programmet utgör en viktig del av ansökan, så var noggrann när du fyller i dokumentet.

Egenkontrollprogram

Du som ansvarar för tobaksförsäljningen ska ha egenkontroll över försäljningen och ta fram ett skriftligt egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska innehålla rutiner som är kända av personalen och beskriva hur ägaren och personalen ska agera vid försäljning av tobak. Programmet ska finnas tillgängligt på försäljningsstället.

Programmet ska beskriva följande punkter:

  • Försäljningsställets namn, företagsnamn, organisationsnummer och försäljningsansvarig
  • Rutiner för årlig utbildning av personal
  • Rutiner för information till kunderna (skylt om åldersgräns)
  • Rutiner för att kontrollera ålder (kassarutiner)
  • Rutiner för marknadsföring
  • Rutiner för kontroll av märkning av tobaksvaror
  • Dokumentation av att rutinerna följs.

Utredning och handläggning

Socialförvaltningens tillståndshandläggare handlägger din ansökan enligt reglerna i Lag om tobak och liknande produkter. Därefter beslutar socialnämnden om att bevilja eller avslå ansökan om tobakstillstånd.

Handläggningen påbörjas när alla handlingar har inkommit till kommunen. Handläggningstiden är normalt sett cirka tio veckor.

Kommun och polis utövar tillsyn över de verksamheter som beviljats tobakstillstånd. Beslut om eventuella påföljder vid missförhållanden tas av socialnämnden.

Lagen ställer höga krav på den som söker tillstånd. Kommunens uppgift är att utreda om kraven uppfylls.

För att beviljas tillstånd måste sökanden vara ekonomiskt och personligt lämplig. Kommunen utreder sökandens bakgrund. För att anses lämplig krävs bland annat att det sökande företaget och personer som har ett betydande inflytande i rörelsen har en ordnad ekonomi och att de inte förekommer i polisens belastningsregister under de tre senaste åren. Kommunen tittar också på hur sökanden tidigare skött sin tobaksförsäljning.

Kommunen sänder tillståndsärendet på remiss till Polismyndigheten för yttrande. Om du ansöker om partihandelstillstånd skickas ärendet på remiss till Tullverket också. Kommunen skickar även en begäran om uppgifter till Skatteverket samt hämtar uppgifter från kreditupplysningsföretag.

Avgifter

Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift av den som säljer tobak för att kontrollera att försäljningen sker enligt reglerna. Vid ansökan tillkommer även en engångsavgift. 

Här hittar du mer information om våra avgifter.

Regler vid försäljning av tobak

Tobak får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Den som säljer tobak ska förvissa sig om att köparen har fyllt 18 år och har rätt att begära legitimation.

Tobak får inte säljas till den som man misstänker ska lämna över tobaken till en annan person, som inte fyllt 18 år.

Alla tobaksvaror ska vara korrekt märkta inklusive hälsovarning enligt de regler som finns i Lag om tobak och liknande produkter.

Marknadsföring av tobaksvaror får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till rökning eller snusning. Reklamskyltar på butikens utsida och i butikens skyltfönster är förbjudet.

Skylt med åldersgräns ska finnas vid entré, i kassa och där tobak exponeras, även snuskyl. Cigaretter får inte säljas styckevis.

Länkar till information om lagar och regler

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkterlänk till annan webbplats

Tillsyn

Socialförvaltningen gör regelbundet tillsyn vid försäljningsställen av tobak. Polismyndigheten kan ibland också delta vid tillsynsbesöken. Vid tillsyn kontrollerar vi att reglerna i lagen följs och att det finns ett godkänt egenkontrollprogram.

Vid tillsyn av försäljningsstället ska personal som är i tjänst kunna visa upp egenkontrollprogrammet och kunna förklara hur företaget arbetar enligt programmet.

Vad händer om du inte följer reglerna?

Om du inte följer lagar och regler avseende försäljning av tobak kan socialnämnden ge dig en varning eller återkalla tillståndet.

Ändring i din verksamhet

Sker förändringar i din verksamhet ska detta anmälas till socialförvaltningens tillståndshandläggare. Med ändringar menas bland annat ägarbyte, förflyttning av verksamheten, byte av telefonnummer eller e-postadress. Beroende på vilken typ av ändring det rör sig om kommer kommunen att ta ut olika avgifter.

Om du vill sluta sälja tobak

Om du inte längre vill sälja tobak ska du avanmäla din försäljning till kommunen.

Kontakt

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta kommunens tillståndshandläggare. Du når dem via kommunens växel: 0346-88 60 00.