Skip to main content

Värmepump, anmälan och ansökan

Denna tjänst vänder sig till dig som ska installera bergvärme, jordvärme eller sjövärme (inte luftvärme).

Ansökan eller anmälan ska skickas in till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen senast sex veckor innan anläggandet av värmepumpen påbörjas. Om du inte anmäler, eller påbörjar anläggandet innan miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gett sitt godkännande kan du få böter på 3000 kr samt extra kostnader i form av avgifter för handläggning av ärendet. Handläggningstiden för anmälan är normalt 2-3 veckor.

Information

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan eller anmälan. För 2024 är avgiften 2948 kr.

Anmälan ska göras för anläggning med utvinning av värme eller kyla ur mark, vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller grundvatten. Anläggande av värmepump inom skyddsområde för vattentäkt kräver tillstånd.

Innan du påbörjar tjänsten glöm inte följande:

Du kommer att behöva bifoga följande dokument:

  • Situationsplan – som visar placering av borrhål/slangar/rör i mark/vatten, närmaste fastighetsgränser, samt läge och avstånd till eventuella dricksvattenbrunnar och avlopp.
  • Eventuellt grannyttrande – om bergvärmeborrning ska ske närmare än 10 meter till grannens fastighetsgräns.

Du kommer att behöva fylla i information om bland annat:

  • Köldmedium (sort och mängd i kilo)
  • Köldbärare (frostskyddsvätska, sort och mängd i liter)

Ofta hjälper installatören dig med dessa frågor om du inte har denna information.

Vill du ha din ansökan/anmälan godkänd måste du uppfylla samtliga krav ovan och fylla i ansökan/anmälan korrekt.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.