Skip to main content

Slamtömning, ansökan om eget omhändertagande

Denna tjänst vänder sig till dig som själv vill ta hand om slam från slamavskiljare eller fosforfälla.

Kommunen har en skyldighet enligt miljöbalken att ta hand om hushållsavfall. Kommunens egna föreskrifter om renhållning säger att hämtning av slam i slamavskiljare ska ske en gång om året och hämtning av material i fosforfällor en gång vart tredje år. Om du själv vill ta hand om ditt avfall behöver du ansöka om dispens.

Information

En avgift kommer att tas ut för handläggning av din ansökan, avgiften är timbaserad. För år 2024 är avgiften 1179 kr per timme.

Innan du påbörjar ansökan glöm inte nedanstående.

Du kommer att behöva bifoga följande dokument:

  • En karta som visar fastigheten och de marker var slam eller fosforbindande material är tänkt att tas om hand (du kan hämta kartunderlag här).

Du kommer att behöva fylla i information om bland annat:

  • Fastighetens användning
  • Hur tömning är tänkt att hanteras
  • Hur ofta tömning planeras

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.