Skip to main content

Miljöfarlig verksamhet - lantbruk, anmälan

Här hittar du en blankett för att anmäla ditt lantbruk eller en ändring av befintlig verksamhet. Du behöver anmäla minst sex veckor innan verksamheten påbörjas eller ändras.

Ett lantbruk är anmälningspliktigt om anläggningen har fler än 100 djurenheter. Du behöver anmäla en sådan verksamhet till oss på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Du behöver även anmäla ändringar i verksamheten till oss.

Vi skickar din anmälan på remiss till länsstyrelsen för synpunkter. När anmälningsärendet är komplett och tillräckligt utrett fattar vi ett beslut som vi skickar till dig som är ansvarig för verksamheten.

Du behöver anmäla minst sex veckor innan

Du behöver anmäla minst sex veckor innan du påbörjar eller ändrar verksamheten. Du anmäler med hjälp av blanketten Anmälan om miljöfarlig verksamhet - lantbruk. Till blanketten finns en särskild bilaga för redovisning av åtgärder som kommer tillämpas för att minska näringsläckage från jordbruksmark. Kontrollera så att efterfrågade uppgifter i slutet av blanketten skickas med din anmälan. Vid oklarhet kontakta oss på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen via kontaktcenter.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.