Skip to main content

Dagvattenanläggning, anmälan för nyanläggning

På denna sida hittar du information om samt blankett för anmälan inför anläggandet av en ny dagvattenanläggning.

Så här gör du

Anmälan ska skickas in till oss på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen minst sex veckor innan du planerar att påbörja anläggandet.

Anmälan behöver göras för dagvatten som i miljöbalkens mening kan anses vara ett avloppsvatten. Miljöbalken definierar avloppsvatten i 9 kap 2§ och aktuellt för dagvatten är 3 och 4 punkterna som lyder:

  • Vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning.
  • Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.

Avgift för handläggning

Vi tar ut avgift för nedlagd handläggningstid enligt kommunens taxa i samband med handläggning av din anmälan.

Kompletterande information

Du kommer behöva följande dokument för att bifoga till din anmälan:

  • Situationsplan i färg och lämplig skala t.ex. 1:400, 1:500 eller 1:1000
  • Ritning över anläggningen. Tydlig ritning där minst: larm, dagvattennät, utsläppspunkter och provtagningspunkter ska framgå
  • Rutiner för kontroll, drift och underhåll av anläggningen

Eventuellt kan du även behöva bifoga:

  • Tekniskt produktblad av anläggning
  • Saneringsåtgärd, planerad åtgärd vid förorenad mark

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.