Skip to main content

Regler för tomtkö och tomtköp

Det finns regler för både tomtkön och tomtköp som du som sökande respektive köpare behöver förhålla dig till. 

1. Falkenbergs kommun upprätthåller en kölista för de som söker en småhustomt (sökande). Sökande som årligen förnyar sin ansökan behåller sin plats i kön. Nya sökanden placeras i den ordning årsavgiften kommer in till mark- och exploateringsenheten.

2. Ansökan görs via kommunens e-tjänst, som nås via kommunens webbplats. Den sökande ska lämna personuppgifter för sig själv och för eventuell medsökande. Sökande ska vara en fysisk person över 18 år och inte företräda byggintresset.

3. Sökande ska betala en avgift om 300 kr per kalenderår. Avgiften återbetalas inte vid utträde ur kön. Avgiften betalas med kort eller swish via e-tjänsten. Platsen i kön är personlig men kan överlåtas inom närmsta familjen (föräldrar/barn/barnbarn).

4. I början på varje år skickar Falkenbergs kommun, via e-tjänsten, ut en begäran om betalning, där vi uppmanar sökande om att logga in i e-tjänsten och betala för sin plats i kön. Betalas inte avgiften i tid så förlorar man sin plats i kön. Sökande ansvarar själv för att kontaktuppgifter så som mejl och adress är korrekta i e-tjänsten.

5. Sökande som erbjudits småhustomt tre gånger men inte accepterat någon tas bort från kölistan. Sökande som antagit anvisad småhustomt tas bort från kölistan.

6. Sökande som fått en småhustomt av kommunen har inte rätt att registrera sig på nytt förrän efter fem år från tidpunkten för tecknat köpeavtal. Sökande som två gånger tidigare fått småhustomt kommer alltid i kö efter dem som inte tidigare blivit tilldelad en tomt eller som blivit tilldelad en gång.

7. Tilldelad småhustomt ska betalas med 10 procent av tomtens totala köpeskilling i handpenning vid köpekontraktets tecknande och med återstoden senast på tillträdesdagen. Inbetalt handpenningsbelopp ska inte vara räntebärande. Om köpet inte fullföljes ska 25 procent av handpenningen, dock minst 10 000 kronor. behållas av kommunen för kostnader i ärendet.

8. Sökande som har fått en småhustomt ska börja bygga (= färdig bottenplatta) där för permanent bostadsändamål inom ett år från tillträdesdagen. Om så inte sker äger kommunen rätt att häva köpet och kommunen återbetalar erlagd köpeskilling minus 5 procent av köpeskillingen, utan ränta. Före det att byggnation påbörjats får inte köparen fullständig lagfart på fastigheten.

9. Köparen utfäster sig att till kommunen utge ett vite om hälften av den till kommunen betalda köpeskillingen för den händelse köparen inom två år från tillträdesdagen överlåter småhustomten (som då i normalfallet är bebyggd enligt punkt 8 ovan) utan kommunens godkännande.

10. Kommunstyrelsens arbetsutskott kan efter skriftlig ansökan medge avsteg från angivna regler i den mån särskilda omständigheter i det enskilda fallet motiverar detta. Exempel på detta kan vara förtur på grund av arbetsförhållanden eller begäran om tidig försäljning på grund av ändrade bostads-, arbets- eller familjeförhållanden.

11. Mark- och exploateringsenheten beslutar om vilka tomtområden som ska försäljas inom kösystemet.

Kontakta oss

Mark- och exploateringsenheten
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer