Skip to main content

Skolorganisation och upptagningsområden från och med läsåret 2025/2026

När den nya grundskolan Tröingeskolan står klar genomförs en förändring av grundskolans skolorganisation och upptagningsområden. Förändringen påverkar flera grundskolor och upptagningsområden i kommunen. 

2020 fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om ny skolorganisation och förändrade upptagningsområden. Beslutet innebar en förändring av grundskolornas skolorganisation och upptagningsområden i två steg.

Det första steget genomfördes inför läsårsstart 2021/2022. Det andra steget genomförs i samband med läsårsstart 2025/2026 då den nya Tröingeskolan förväntas stå klar. I samband med att Tröingeskolan öppnar stängs Fajansskolan och Vinbergsskolan.

Förändringen påverkar flera grundskolor och upptagningsområden i kommunen. 

Skolorganisation och upptagningsområden från och med läsåret 2025/2026

Här hittar du information om skolorganisation och upptagningsområden från och med läsårets 2025/2026. 

Skogstorpsområdet från och med läsåret 2025/2026

 • Skogstorpsskolan F-9
 • Långavekaskolan F-6
 • Långåsskolan F-6

Förändringar

Oförändrat jämfört med idag.

Tångaområdet från och med läsåret 2025/2026

 • Tångaskolan F-9
 • Schubergstorpsskolan F-6 

Förändringar

Från Tångaområdet flyttar:

 • Vinbergsskolan stängs och eleverna boendes i Vinbergsskolans upptagningsområde tillhör istället nya Tröingeskolans upptagningsområde.
 • Den del av Ljungbyskolans upptagningsområde tillhört Tångaskolans upptagningsområde flyttas till nya Tröingeområdet och eleverna går årskurs 7-9 på Tröingeskolan.

Till Tångaområdet flyttar:

 • Fajansskolan stängs och Fajansskolans upptagningsområde delas i två delar. Eleverna boende på Östra gärdet tillhör Tångaskolans upptagningsområde och elever boende i övriga delar av Fajansskolans upptagningsområdet tillhör istället nya Tröingeskolans upptagningsområde.

Tullbroområdet från och med läsåret 2025/2026

 • Tullbroskolan 7-9
 • Hertingsskolan F-6
 • Hjortsbergsskolan F-6
 • Slöingeskolan F-6
 • Söderskolan F-6

Förändringar

Från Tullbroområdet flyttar:

 • Fajansskolan stängs och Fajansskolans upptagningsområde delas i två delar. Eleverna boende på Östra gärdet tillhör Tångaskolans upptagningsområde och elever boende i övriga delar av Fajansskolans upptagningsområdet tillhör istället nya Tröingeskolans upptagningsområde.

Ullaredsområdet från och med läsåret 2025/2026

 • Apelskolan F-9
 • Fageredsskolan F-6
 • Okomeskolan F-6
 • Vessigebroskolan F-6
 • Älvseredsskolan F-6
 • Ätranskolan F-6

Samt del av:

 • Ljungbyskolan F-6

Förändringar

Oförändrat jämfört med idag.

Tröingeområdet från och med 2025/2026

 • Tröingeskolan F-9

Samt del av:

 • Ljungbyskolan F-6

Till Tröingeområdet flyttar:

 • Fajansskolan stängs och Fajansskolans upptagningsområde delas i två delar. Eleverna boende på Östra gärdet tillhör Tångaskolans upptagningsområde och elever boende i övriga delar av Fajansskolans upptagningsområdet tillhör istället nya Tröingeskolans upptagningsområde.
 • Vinbergsskolan stängs och eleverna boendes i Vinbergsskolans upptagningsområde tillhör istället nya Tröingeskolans upptagningsområde.
 • Den södra delen av Ljungbyskolans upptagningsområde som tillhört Tångaskolans upptagningsområde flyttas till nya Tröingeområdet och eleverna går årskurs 7-9 på Tröingeskolan.

Bakgrund till beslut om ny skolorganisation

Falkenberg växer och skolorganisationen behöver utvecklas efter det. Falkenberg växer mest i centrum och centrumnära områden. Därför behövs en ny skola - Tröingeskolan. Samtidigt är det viktigt att stärka inlandet där elevunderlaget inte är lika stort. Fokus är här att öka elevunderlaget inom Ullaredsområdet och då på Apelskolan.

Utgångspunkterna för det förslag till ny skolorganisation som beslutades var fyra hållbarhetsperspektiv:

Ekonomisk hållbarhet

Vi står inför stora investeringar i form av om-, ny- och tillbyggnationer av förskolor och skolor - från förskola till vuxenutbildning. Utgångspunkten är att det ska byggas och anpassas för framtidens lärande samtidigt som vi måste hushålla med våra gemensamma resurser. Ju lägre lokalkostnad desto mer finns kvar för pedagogisk verksamhet.

Pedagogisk hållbarhet

Alla elever ska få en god utbildning och klara målen. Våra lokaler ska vara pedagogiskt ändamålsenliga med goda och intressanta undervisningsmiljöer som ger utrymme för variation i arbetssätt. Lokalerna behöver därför bidra till bra arbetsmiljö som gynnar samarbete, samplanering och kollaborativt arbete.

Miljömässig och ekologisk hållbarhet

Lokalerna ska vara ändamålsenliga och flexibla så att de kan samytnyttjas av andra verksamheter utanför skoltid. Det blir både mer ekonomiskt och klimatsmart.

Social hållbarhet

Skolan ska verka för ett Falkenberg och bidra till en ökad gemenskap och integration. En del i översyn av upptagningsområde har varit att få en jämnare socio-ekonomisk fördelning mellan våra skolområden.