Klass 2-varning för mycket höga vattenflöden i Ätran.

Vädret kan bidra till översvämningsproblem på utsatta ställen. Ta del av aktuell lägesrapport och läs mer om hur du kan förbereda dig >>

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Vattensmart lantbruk

Nu kan du som lantbrukare i Falkenberg-, Halmstad- och Varbergs kommuner få rådgivning och stöd för att minska problem med näringsläckage och övergödning på gårdsnivå.

Stödet riktar sig till dig med verksamhet inom avrinningsområdena Törlan, Uttran, Ramsjökanal, Vinån, Sannarpsån och Suseån.

Aktiviteter inom projektet – alla välkomna


Inspirationskväll för alla markägare i Sannarpsåns avrinningsområde: 19 februari kl. 18.00-20.00 på Sörby retreatcenter. Otto von Arnold, lantbrukare vid Jordberga gård och ordförande i Tullstorpsåns ekonomiska förening, berättar om insatser för Tullstorpsån. Vi bjuder på smörgåstårta.

Anmälan senast 17 februari - du hittar inbjudan här.PDF

 

En kväll om vattnet i Vinån: 3 mars kl 18:00-20:00 i Ljungby kyrkstuga. Vad är på gång för att förbättra vattenkvalitén i Vinån och hur går vi vidare? Fredrik Franzén, VIVAB och Per Saarinen Claesson, Naturcentrum, föreläser. Vi bjuder på smörgåstårta.

Anmälan senast 1 mars - du hittar inbjudan här.PDF

Kostnadsfri rådgivning

Kontakta våra åtgärdssamordnare för ett gårdsbesök. Rådgivningen är kostnadsfri. 

Vi kartlägger förutsättningarna på just din gård och ger förslag på åtgärder som hjper dig behålla näringen i jorden och agera vattensmart i din verksamhet.

Vad vi arbetar med

Vi kan ordna möten, göra vattendragsvandringar, titta på goda exempel på åtgärder och hjälpa lantbrukare att söka medel för att finansiera åtgärderna.

Åtgärdssamordnarna är med stöttar och samordnar för att få igång Törlan, Uttran och Ramsjökanals (TUR) vattenråd igen.

Om satsningen

Ambitionen med rådgivningsinsatsen är att sprida kunskap och utveckla nya arbetssätt inom jordbrukssektorn för att minska näringsläckade till sjöar, vattendrag och kust och därmed bidra till en hållbar livsmedelskedja.

Satsningen genomförs i projektform i samarbete med Halmstads kommun, Varbergs kommun, LRF Halland och Högskolan i Halmstad och finansieras av statliga medel via Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Projektet heter "LEVA – Lokalt engagemang för vatten"länk till annan webbplats är en del i en större riksomfattande satsning i ett samarbetelänk till annan webbplats mellan HaV, Jordbruksverket, Sveriges fem vattenmyndigheter, Länsstyrelsen och LRF.

Du kan följa det lokala LEVA-projektet på Facebook. Sidan hittar du här.länk till annan webbplats

Andra aktörers aktiviteter

Här finns länkar till andra aktörers aktiviteter, till exempel vattenvandringar och föredrag. Läs mer om dem på respektive aktörs hemsida.

Länsstyrelsen Hallands aktiviteterlänk till annan webbplats

Suseåns vattenråds aktiviteterlänk till annan webbplats

Ätrans vattenråds aktiviteterlänk till annan webbplats

LRF:s aktiviteterlänk till annan webbplats

LEVA Kattegatt lägger ut sina aktiviteter på sin facebook-sidalänk till annan webbplats

Checklista allmänna vattenvårdsåtgärder

Vegetationstäcke och anpassad jordbearbetning

 • Permanenta/fleråriga gräsbevuxna ytor på åkermark
 • Reducerad jordbearbetning & tidsanpassad jordbearbetning
 • Fång-/mellangrödor
 • Vegetationstäcke, hårdgjorda ytor & mockning i hagar
 • Undvika vallbrott under höst
 • Konturplöjning
 •  

Gödsling

 • Markkartering vart 10e år
 • Anpassad kväve- & fosforgiva
 • Undvika fosforgödsling på jordar med höga fosfortal
 • Regelbunden provtagning av flytgödselns växtnäringsinnehåll
 • Delad gödselgiva till spannmål under säsongen
 • Undvika gödselspridning till spannmål under hösten
 • Undvika flytgödselspridning till vall under oktober månad
 • Kombi-gödsling

Modern spridningsteknik

 • Slangspridare eller myllningsaggregat vid flytgödselspridning
 • Undvika dubbelkörning genom GPS-teknik & fasta körspår
 • Styrfiler till GPS utifrån markkartering
 • N-sensor/CropSat

Optimera jorden

 • Regelbunden översyn & underhåll av dränering samt täckdikningssystem
 • Växtföljd
 • Strukturkalkning
 • Minska markpackningen
 • Spridningsfria zoner längs vattendrag
 • Skyddszoner & anpassade skyddszoner till skydd mot ytavrinning
 • Träd vid vattendrag
 • Våtmarker och dammar
 • Tvåstegsdiken
 • Kalkfilterdiken
 • Lecafilter i dräneringssystemet
 • Reglerbar dränering
 • Integrerad skyddszon

Bättre foderutnyttjande

 • Fytastillsats i foder (svin & fjäderfä)
 • Anpassad utfodring

Fosforläckage

På dessa kartor kan du se var det finns risk för fosforläckage i respektive kommun:

Falkenberg

Halmstadlänk till annan webbplats

Varberglänk till annan webbplats

Finansiering

Projektet är finansierat av Havs- och Vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljön.

Kontakt