Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Vattensmart lantbruk

Som lantbrukare i Falkenberg-, Halmstad- och Varbergs kommuner kan du få rådgivning och stöd för att minska problem med näringsläckage och övergödning på gårdsnivå och tillsammans med andra markägare se helheten i avrinningsområdet. Projektet vänder sig även till hästägare i Falkenbergs kommun inom nedan nämnda avrinningsområden. Projektet heter LEVA- Lokalt engagemang för vatten i mellersta Halland.

Stödet riktar sig till dig med verksamhet inom avrinningsområdena Törlan, Uttran, Ramsjökanal, Vinån, Sannarpsån, delavrinningsområde som ligger nära Ätrans huvudfåra och Suseån.

Kostnadsfri rådgivning

Kontakta våra åtgärdssamordnare för ett gårdsbesök. Rådgivningen är kostnadsfri.

Vi kartlägger förutsättningarna på just din gård och ger förslag på åtgärder som hjälper dig behålla näringen i jorden och agera vattensmart i din verksamhet.

Vad vi arbetar med

Vi kan ordna möten, göra vattendragsvandringar, titta på goda exempel på vattenvårdsåtgärder, söka tillstånd för att göra åtgärderna och hjälpa lantbrukare att söka medel för att finansiera dom.

Åtgärdssamordnarna är med och samordnar Törlan, Uttran och Ramsjökanals vattenråd (TUR) efter nystarten.

Om satsningen

Ambitionen med rådgivningsinsatsen är att sprida kunskap och utveckla nya arbetssätt inom jordbrukssektorn för att minska näringsläckage till sjöar, vattendrag och kust och därmed bidra till en hållbar livsmedelskedja.

Satsningen genomförs i projektform i samarbete med Halmstads kommun, Varbergs kommun, LRF Halland och Högskolan i Halmstad och finansieras av statliga medel via Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Projektet heter "LEVA – Lokalt engagemang för vatten"länk till annan webbplats är en del i en större riksomfattande satsning i ett samarbetelänk till annan webbplats mellan HaV, Jordbruksverket, Sveriges fem vattenmyndigheter, Länsstyrelsen och LRF.

Du kan följa det lokala LEVA-projektet på Facebook. Sidan hittar du här.länk till annan webbplats

Andra aktörers aktiviteter

Här finns länkar till andra aktörers aktiviteter. Läs mer om dem på respektive aktörs hemsida.

Länsstyrelsen Hallands aktiviteterlänk till annan webbplats

TUR:s vattenråds aktiviteterlänk till annan webbplats

Suseåns vattenråds aktiviteterlänk till annan webbplats

Ätrans vattenråds aktiviteterlänk till annan webbplats

LRF:s aktiviteterlänk till annan webbplats

LEVA Kattegatt lägger ut sina aktiviteter på sin facebook-sidalänk till annan webbplats

Checklista allmänna vattenvårdsåtgärder

Vegetationstäcke och anpassad jordbearbetning

 • Permanenta/fleråriga gräsbevuxna ytor på åkermark
 • Reducerad jordbearbetning & tidsanpassad jordbearbetning
 • Fång-/mellangrödor
 • Vegetationstäcke, hårdgjorda ytor & mockning i hagar
 • Undvika vallbrott under höst
 • Konturplöjning
 •  

Gödsling

 • Markkartering vart 10e år
 • Anpassad kväve- & fosforgiva
 • Undvika fosforgödsling på jordar med höga fosfortal
 • Regelbunden provtagning av flytgödselns växtnäringsinnehåll
 • Delad gödselgiva till spannmål under säsongen
 • Undvika gödselspridning till spannmål under hösten
 • Undvika flytgödselspridning till vall under oktober månad
 • Kombi-gödsling

Modern spridningsteknik

 • Slangspridare eller myllningsaggregat vid flytgödselspridning
 • Undvika dubbelkörning genom GPS-teknik & fasta körspår
 • Styrfiler till GPS utifrån markkartering
 • N-sensor/CropSat

Optimera jorden

 • Regelbunden översyn & underhåll av dränering samt täckdikningssystem
 • Växtföljd
 • Strukturkalkning
 • Minska markpackningen
 • Spridningsfria zoner längs vattendrag
 • Skyddszoner & anpassade skyddszoner till skydd mot ytavrinning
 • Träd vid vattendrag
 • Våtmarker och dammar
 • Tvåstegsdiken
 • Kalkfilterdiken
 • Lecafilter i dräneringssystemet
 • Reglerbar dränering
 • Integrerad skyddszon

Bättre foderutnyttjande

 • Fytastillsats i foder (svin & fjäderfä)
 • Anpassad utfodring

Fosforläckage

På dessa kartor kan du se var det finns risk för fosforläckage i respektive kommun:

Falkenberglänk till annan webbplats  När du kommer in på kartan klickar du på symbolen som ser ut som 3 blad i det övre högra hörnet. Sedan markerar du Riskområde fosforläckage från åkdermark.

Halmstadlänk till annan webbplats

Varberglänk till annan webbplats

Svackor och våtmarkslägen

Det finns en kartläggning av svackor i landskapet, där det finns naturliga förutsättningar för våtmarker. Underlaget har tagits fram av Naturcentrum under 2018-2020 inom ramen för Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens LONA-projekt ”Planeringsunderlag bra våtmarkslägen”. Kartan kan vara en hjälp för markägare, användas för att rikta rådgivningsinsatser och förhoppningsvis inspirera till att våtmarker anläggs på kostnadseffektiva lägen. Det är markägaren själv som genomför åtgärder, om hen vill. Även om inte markägare är intresserade nu, så finns läget kvar i kartan ifall det skulle bli intressant i framtiden.

Karläggningen hittar du här.länk till annan webbplats När du kommer in på kartan klickar du på symbolen som ser ut som 3 blad i det övre högra hörnet. Sedan markerar du ”svackor – våtmarkslägen”. När du klickar på en utpekad svacka i kartan får du mer information om läget.

Finansiering

Projektet är finansierat av Havs- och Vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljön.

Kontakt