Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Header från hemsidan Stadensnycklar.se

Stadens nycklar

Historier om och med Falkenbergare

Falkenbergs museum arbetar med att ta fram en utställning om Falkenbergs historia för skolelever. Utställningen kommer att finnas både i ett antal kulturhistoriska byggnader och ute i stadsrummet. Vår utgångspunkt är att dessa kulturhistoriska byggnader och stadens årsringar är våra viktigaste föremål. Stora delar av det aktuella området är klassat som riksintresse för kulturmiljövård. Detta på grund av den välbevarade småskaliga träbebyggelsen och det medeltida gatunätet. Parallellt med Ätran, ån som är stadens livsnerv, ringlar Storgatan fram som en lämning efter den långsmala medeltida byn. Stadens äldre centrum, ligger vid S:t Laurentii kyrka, i ett område som många kallar Gamla stan, tidigare kallad ”Nederbyn”. I samband med att Tullbron över Ätran byggs i mitten av 1700-talet sker en förflytting av centrum till nuvarande Rådhustorget. Stadens gamla centrum vid S:t Laurentii kyrka och dagens centrum vid Stortorget illustrerar tillsammans tiden före och efter Falkenbergs industrialisering, utställningens berättelseram.

Ramberättelse - när gnistan tänds

Ramberättelsen bygger på historien om när strömmen för första gången kopplas på i Falkenberg. Denna händelse står i skärpunkten mellan det agrarsamhälle som fanns före och industristaden som blev resultatet av elektrifieringen av staden. Berättelsen spänner över två århundraden, men har huvudfokus på perioden mellan 1890-1910.

Utställningens vision - med historia som redskap

Stadens nycklar kommer att i ett längre perspektiv öka skolelevers förståelse för samband mellan dåtid, nutid och framtid. Genom ökad insikt i historiska händelsers orsak och verkan stärks elevernas möjligheter till att själva ta ställning för olika perspektiv av skeenden i samhället.

Målgrupp - för och med skolelever

Utställningen riktar sig i första hand mot skolorna i Falkenbergs kommun. Den ska beröra elevers sinnen och engagera dem till medskapande. Detta för att inkludera deras röst och bidrag till vad som är en ständigt pågående skrivning av Falkenbergs historia. Eleverna involveras praktiskt i förmedling av stadens historier. Detta baserat på deras egna intressen och idéer. De digitala inslagen är framtagna för att öka tillgängligheten för skolor långt från centralorten, men även som ett sätt att förlänga museibesöket in i klassrummet.

Uppdraget

Med start 2013 fick Falkenbergs museum ett nytt uppdrag från Kultur- och fritidsnämnden. Uppdraget vilar på två olika ben. Ett ben med fokus på design där museet även erhåller regionala medel för att arbete med design i hela Halland. Ett ben med fokus på kulturhistoria och då främst den lokala. Till detta Kulturhistoriska uppdrag har nämnden gett Falkenbergs museum i uppdrag att bygga en basutställning.

Sidan uppdaterad: 2016-06-01