Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Laxfiskeregler Ätran

Fiskekort
För att bedriva sportfiske i Falkenbergs kommuns fiskevatten i Ätran fordras fiskekort. Fiskekort köps i automat i laxfiskestugan eller på webben (www.falkenberg.se). Fiskekorten betalas med konto- eller kreditkort. Ingen kontant betalning. Även årskort kan köpas från automaten. Fiskekort kan även köpas på Falkenbergs Turistbyrå.

Laxfiskestugan är öppen dagligen 05:00 – 23:00.

Tillsynspersonal finns tillgänglig kl. 07:30 – 09:30 samt 17:00 – 19:00.

Priser:
Ungdom (11-19 år)     / pensionär                               80 kr
Vuxen                                                                        120 kr
Veckokort ungdom (11-19 år)                                    100 kr
Veckokort pensionär                                                  300 kr
Veckokort vuxen                                                        500 kr
Säsongskort Vuxen (alla dagar under säsong)      3.500 kr
Säsongskort Ungdom (11-19 år)                               500 kr

Fisketider
Fiskesäsong: 1/4-30/9
Fisketider: kl. 05.00-23.00
Fiskestugan är normalt öppen samtidigt med fisketiderna.

Båtfiske
Särskilt fiskekort fordras för fiske från båt som bokas i fiskestugan. Högst två fiskande i varje båt. Båtnyckel hämtas och återlämnas i fiskestugan.

Båtfiske är ej tillåtet sträckan Garvareforsen – Tullbron.

Minderårig får ej ensam disponera båt.

Fiskesätt
Endast fiske med spinn- eller flugspö tillåts. I Ätran är det tradition att kunna få fiska med räka, vilket är tillåtet. Fiske med mask är ej tillåtet och det är ej heller tillåtet att använda konstgjorda beten med doftämnen. På Laxbron är fiske med kast ej tillåtet (normalt sker här fiske med räka). Vadning är ej tillåtet sträckan Laxbron – Ön. Markering av fiskeplats är ej tillåtet (ex: ryggsäckar, fiskespön).

Visa hänsyn till fiskare på motsatta sidan till för långa kast.

Kontinuerlig förflyttning: Fisket bedrivs enligt ”cirkulations-principen”, dvs täta byten av fiskeplats. Om annan fiskare redan fiskar i poolen, börja ditt fiske uppströms.

Fångst: Den som fångar en fisk skall lämna sin fiskeplats och börja om i turordningen.

Otillåtna fiskemetoder
a) Ryckfiske är förbjudet enligt svensk lag
b) Avsiktligt eller oavsiktligt felkrokad fisk krokad på andra ställen än i mun och svalg ska avkrokas med största varsamhet och omedelbart återsutsättas. Fisk som felkrokats så allvarligt eller med så tydliga tecken att den uppenbart kommer att dö skall dock avlivas och omgående, så fort tillsynsman finns tillgänglig i laxfiskestugan, inlämnas där

Definitioner

Flugfiske
Med flugfiske menas fiske med flugspö, fluglina, tafs och fluga. Var uppmärksam vid vadning. Vattennivån kan höjas utan föregående varning.

Spinnfiske
Med spinnfiske menas fiske med spinn- eller haspelspö och multiplikator eller haspelrulle. Som bete tillåts skeddrag, spinnare, wobbler, spinnfluga, jig och för Ätran det traditionella ”mete med räka”. Alla andra beten är sålunda förbjudna.

Fiskeområde
Fiske är tillåtet mellan Laxbron och Tullbron (50 meter nedströms). Se karta med poolindelning.

Fiske från Fajansbron är förbjudet.

Poolindelning
Poolerna är utmärkta i terrängen med stolpar som visar pool-nummer och vad slags fiske som tillåts i poolen (flugfiske och/eller spinnfiske). Se karta med poolindelning.

Pool 1 Spinn – hela säsongen (50 m nedströns Laxbron – flytbojarna). På Laxbron är endast fiske med räka tillåtet.

Pool 2 Spinn/fluga hela säsongen (flytbojarna – Fajansbron).
OBS! Pool 2 är indelad i 2a och 2b pool

Pool 3 Spinn/fluga hela säsongen (Fajansbron – Friluftsteatern).

Pool 4 Spinn/fluga hela säsongen. (Friluftsteatern – Garvareforsen).

Pool 5 Fluga hela säsongen. (Garvareforsen – Sandbanken).

Pool 6 1/6 – 31/7 fluga, övrig tid fluga/spinn. (Sandbanken – Olympia Garden).

Pool 7 1/6 – 31/7 fluga, övrig tid fluga/spinn. (Olympia Garden – 50 m nedströms Tullbron).

Båtfiske: 50 m nedströms Laxbron - Laet. Båtfiskare och andra fiskare skall visa hänsyn till varandra.

Tillägg: Då Ätran vattenregleras kan vid extra högt vattenstånd vadning ej vara möjlig. Vid sådana fall kan fiske ske från land på norra sidan.

Var uppmärksammad: Om markeringen på ”den spetsiga stenen” i forsen är synlig får fiske ej ske från land på norra sidan.

Stor uppmärksamhet måste iakttagas mot cyklister och gående på Laxpromenaden

Fångst och registrering
Fångst av utvandrande lax (besa) är förbjudet. Fiskekort berättigar till fångst av tillsammans högst två laxar eller öringar per dag. Fångad fisk får behållas.

Under tiden 1 april – 30 juni fångas sammanlagt högst 3 laxar. När fångst av 3 laxar skett avbryts fisket resten av tiden fram till och med 30 juni, inga restrektioner juli-augusti, i september ska all fisk över 75 cm återutsättas, rekommendation att alla honor återutsätts oavsett längd. Vi rekommenderar enkelkrok i september månad.

Registrering:
Fångsten (lax eller öring) ska registreras (vägas, mätas) fångstdagen vid laxfiskestugan. Om fisketillsynsmannen ej är tillgänglig är vederbörande skyldig att notera fångsten på särskild blankett som finns i fiskestugan samt notera på utvändig tavla på fiskestugan. Registrering sker via http://service.falkenberg.se/kfn2

Återutsatt lax:
Ska registreras i likhet med tillvaratagen lax. Beräkna längd och vikt.

Provtagning från laxar:
På grund av förekomsten av ”icke Ätranlax”, önskar vi ta prover från de laxar som konstateras vara främmande laxar. Vissa laxar är märkta; nosmärkta och/eller fettfeneklippta. Tillsynsmannen svarar för artbestämning och provtagning. Även Ätranlax kan bli föremål för provtagning. Vi hoppas på förståelse för denna olägenhet.

Minimimått
Räknat från nosspetsen till stjärtfenans yttre spets.
Lax 45 cm
Havsöring 45 cm
Fisk som inte håller måttet skall genast återutsättas i vattnet.

Tillsyn – allmänna regler
Den fiskande skall bära sitt fiskekort synligt och i övrigt följa de anvisningar som lämnas av tillsynsman. Den fiskande är skyldig att lära känna fiskereglerna och noggrant iaktta bestämmelserna. Fiskare som bryter mot gällande bestämmelser och fiskeregler eller som uppträder störande för andra fiskande eller icke fiskare avstängs från fortsatt fiske i Falkenbergs kommuns laxfiskevatten i Ätran. Som sportfiskare utgår vi från att Du visar hänsyn till den miljö som Du vistas i med dess natur och djurliv. Tänk bara vad en kasserad lina eller krok i naturen kan orsaka för skador. Avfall, matpapper, m.m. kastas i sopkärl utmed ån.

Regeländringar
Ändringar eller tillägg i reglerna kan göras under pågående säsong. Dessa anslås i fiskestugan och på hemsidan.

Det är sportfiskarens ansvar att hålla sig informerad om gällande bestämmelser för fiskets bedrivande.Sidan uppdaterad: 2017-03-09