Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Intresseanmälan för Kuben

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR UTSTÄLLNINGAR I KUBEN, STADSHUSET, FALKENBERGS KOMMUN

Kultur- och fritidsförvaltningen, Falkenbergs kommun, nedan kallad kultur och fritid, upplåter utifrån vad som anges i dessa bestämmelser Kuben i Stadshuset vid Rådhustorget, Falkenberg, nedan kallad Kuben, för utställning.
Kultur och fritid tillhandahåller tjänsten att ställa ut i Kuben gratis till privatpersoner folkbokförda i Falkenbergs kommun. Servicenivån är baserad på att tjänsten är gratis, utställaren sköter själv alla aktiviteter kring utställningen och alla kontakter med kultur och fritid sker via mejl.

GRUNDER FÖR ATT FÅ TID FÖR UTSTÄLLNING

VEM KAN STÄLLA UT?
För att gratis få tillgång till kultur och fritids service att upplåta Kuben för utställning krävs att:

  •  Den som ansöker om att få ställa ut är privatperson och folkbokförd i Falkenbergs kommun. Vid samlingsutställning skall minst hälften av deltagarna vara folkbokförda i Falkenberg. Den/de som ansöker om att få ställa ut och ställer ut kallas nedan för utställaren/utställare.
  • De verk som ska ställas ut är verk som utställaren själv och självständigt har framställt.
  • Utställaren gör ansökan om att få ställa ut genom anvisad e-tjänst. 
  • Utställaren genom signering med mobilt bank-ID accepterar dessa bestämmelser i sin helhet.

VEM KAN INTE STÄLLA UT?
Person kan inte, i rollen som ombud, agent, företagare, representant för organisation oavsett associationsform erhålla möjlighet att genom denna service ställa ut annans persons verk i Kuben.
Särskilda regler för konstföreningar eller liknande organisationer finns nedan under Särskilda regler.

VAD KAN STÄLLAS UT?
Verk som passar för de möjligheter som Kubens utställningsyta är anpassad för. I huvudsak verk som går att hänga på de utställningsskärmar som finns i Kuben (se Lokalen, upphängning nedan). Omfattar utställningen ljudåtergivning, måste tillstånd först erhållas av kultur och fritid.
Falkenbergs kommun förhandsgranskar inte de verk utställaren ämnar ställa ut.
Det är helt och hållet utställarens ansvar att alla utställda verk, oavsett typ, teknik och material, inte bryter mot gällande svensk lag, inte kränker de mänskliga rättigheterna, inte är pornografiska.
Utställaren ska i samband med ansökan i e-tjänsten uppge vilken typ av verk hen planerar att ställa ut.

KÖREGLER
De som anmäler intresse av att ställa ut i Kuben placeras i kön i den ordning ansökan inkommer genom e-tjänsten.
Det är enbart möjligt att ha en (1) plats i kön.
Utställare som avbokar sin ansökan innan utställningstid har tilldelats utställaren kan inte återfå tidigare plats i kön om hen ändrar sig.
Om utställare som fått konkret utställningstid sig tilldelad avbokar tiden erbjuder kultur och fritid i första hand tiden till utställare i kön enligt den ordning de har plats i kön.
Kultur och fritid har ensidig rätt att bryta köreglerna utifrån i bestämmelserna angivna särskilda regler.

BEKRÄFTELSE AV UTSTÄLLNINGSTID
När utställare tilldelas faktiska datum för utställning bekräftas detta genom att kultur och fritid skickar mejl till den i e-tjänsten angivna e-postadressen. I bekräftelsemejlet anges den tid som tilldelats utställaren. Tiden är slutgiltigt bokad först när utställaren besvarat bekräftelsemejlet.
Bekräftad tid kan inte ändras. Önskar utställaren endast utnyttja en del av den tilldelade tiden, eller önskar andra öppettider än standard, skall det framgå av svaret på bekräftelsemejlet. En sådan ändring av utställningstiden gäller först när kultur och fritid godkänt den.
I det fall utställaren inte kan ställa ut bekräftad tid ska utställaren omgående återkoppla detta till kultur och fritid i mejl.
I det fall utställaren inte svarar på mejl, i vilket kultur och fritid bekräftar konkret kalendertid för utställning, inom 8 dagar från det datum som kultur och fritid skickade bekräftelsemejlet förfaller bekräftelsen. Den aktuella tiden för utställning återgår då till kultur och fritid.
Kultur och fritid skickar inga påminnelser. Det är utställarens eget ansvar att svara på den e-post som kultur och fritid skickar.
I det fall utställaren får en bekräftad tid för utställning indragen på grund av att utställaren inte kan ställa ut eller inte svarar på mejl förfaller den bekräftade tiden och personen i fråga förlorar sin plats i kön.

KONTAKT
Denna utställningsservice, som är gratis för utställaren så länge bestämmelserna följs, bygger på att all kontakt mellan utställaren och kultur och fritid sker skriftligt via mejl.
Kultur och fritid använder för mejlkontakt den e-postadress som utställaren uppgett i e-tjänsten vid ansökan. Det är utställarens ansvar att hålla den uppgivna e-postadressen i e-tjänsten aktuell.
Kultur och fritids adress för mejlkorrespondens avseende kontakt med de utställare som ansökt om att få tid för utställning, eller fått bekräftad tid för utställning är kuben@falkenberg.se.
Under utställningsperiod tillåts utställaren att i kraftigt begränsad omfattning ha kontakt med Kontaktcenter i stadshuset.
Utställare som försöker att kommunicera med kultur och fritid på annat sätt än mejl kan inte bemötas. I det fall att utställare som ansökt om, fått bekräftad tid för utställning trots vad som här anges om kontakt upprepat söker personlig kontakt genom till exempel besök, telefon kan kultur och fritid ensidigt ta ifrån utställaren platsen i kön och dra tillbaks bekräftad tid för utställning.

REGLER FÖR UTSTÄLLNING
TIDER
Utställningsperioden är två veckor. Kultur och fritid bestämmer självständigt och ensidigt vilka två veckor som tilldelas varje enskild utställare. Utställningstiden är hela den tilldelade perioden. Önskar utställaren endast utnyttja en del av den tilldelade tiden skall det framgå av svaret på bekräftelsemejlet (se Kontakt ovan).
Kubens öppettider, som är de samma som utställningens öppettider, är måndag – torsdag kl. 08.00 till kl. 17.00, fredagar kl. 08.00 till kl. 16.00. Ändras öppettiderna i stadshuset ändras även tiderna för utställningars öppettider. Kultur och fritid kan självständigt och ensidigt, även av andra skäl, ändra öppettider för utställning.
Angivna öppettider anpassas till Stadshusets öppettider i samband med dag före helgdag och helgdagar. Detta innebär att om någon av dagarna måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag är helgdag (röd dag) är lokalen stängd och inte tillgänglig för utställaren. Om någon av nämnda vardagar är dag före helgdag (före röd dag) är lokalen endast tillgänglig under Stadshusets förkortade och speciellt annonserade öppettid för sådan dag.
Öppettider är det samma som de tider som utställaren har tillgång till lokalen. Det är inte möjligt att komma in i eller använda lokalen på andra tider. Hängning och rivning av utställning ska göras inom i denna punkt angivna öppettider.
Önskar utställaren andra öppettider än standard skall detta anges i svaret på bekräftelsemejlet. En sådan ändring av utställningstiden gäller först när kultur och fritid godkänt den. (Se Bekräftelse ovan)

LOKALEN
Utställningsytan i Kuben utgörs av två (2) avdelningar med en gång emellan. Gången mellan ytterdörr och trappa, vidare in i Stadshuset, ska alltid vara lämnad helt utan saker.
Möblerna i lokalen får inte flyttas eller användas till annat än de är avsedda för. Öppningsknappar och lift till kommunhuset får inte blockeras.
Varje halva har ytan 5 x 10 meter med takhöjd 5 meter.
Det finns tretton (13) utställningsskärmar installerade. Det är inte möjligt att lägga till eller ta bort skärmar.
Varje skärm har måtten bredd 150 cm och höjd 106 cm. Båda sidorna kan användas för att hänga utställnings-material. Totalt finns det 26 skärmytor.
Utställningslokalen Kuben kan inte mörkläggas. Det är inte heller tillåtet att täcka fönster.

Tillgång till el finns endast i mycket liten omfattning.

Kultur och fritid kan ensidigt och självständigt besluta om förändring av utställningslokal och utställningsytor. Det åligger utställaren att anpassa sig till utställningslokalen så som den ser ut när utställning sker.

UPPHÄNGNING
Bilder, inramade eller inte, ska hängas med hjälp av fiskelina eller liknande på de på skärmarna tillgängliga, i sidled flyttbara, krokar.
Spik, nålar eller annat som gör hål i skärmarna får inte användas.
Stege och sax finns att låna i Kontaktcenter.
I det fall utställaren har verk som inte går att hänga på befintliga skärmar enligt ovan tillåter kultur och fritid att verk kan ställas ut på mindre bord eller liknande anordning, som utställaren själv tillhandahåller, förutsatt att övriga regler ovan uppfylls.
Det är absolut förbjudet att använda väggar och fönster för upphängning. All typ av användande av väggar och fönster är förbjudet.
Kultur och fritid har rätt att självständigt, ensidigt och på utställarens bekostnad avlägsna utställda verk som inte följer dessa bestämmelser.

FÖRSÄLJNING
I det fall utställaren vill erbjuda sina verk till försäljning ska utställaren till alla delar sköta allt arbete runt försäljning helt själv eller i egen regi.
Kultur och fritid bistår inte utställare med några tjänster.

MARKNADSFÖRING
Det är helt och hållet utställarens eget ansvar att informera om och marknadsföra den egna utställningen. Kultur och fritid har inget ansvar för information, marknadsföring och utför inga sådana tjänster.
Marknadsföring på plats kan endast göras på för sådant ändamål tillåten plats.
Kultur och fritid tillhandahåller för marknadsföring av utställning en så kallad trottoarpratare med två sidor i format 50 x 70 cm som kan placeras utanför entrén till Kuben. Utställaren ansvarar för att trottoarprataren tas in när Kuben är stängd.
Utställaren har ansvar för att uppsättning av affisch i trottoarprataren görs på ett snyggt och smakfullt sätt.
Utställaren får inte sätta upp någon som helst typ av marknadsmaterial på Kubens fönster eller väggar.
Kultur och fritid har rätt att självständigt och ensidigt avlägsna sådant marknadsmaterial som inte följer dessa bestämmelser. Eventuella kostnader för rengöring av fönster eller vägg vidaredebiteras till utställaren.

ANSVAR KOPPLADE TILL UTSTÄLLNING OCH DESSA BESTÄMMELSER
ÅTERBUD, "NO SHOW"
Utställare som står i kö förbinder sig att så fort hen inte behöver stå i kö, till exempel på grund av att hen flyttar, tappar intresset eller av annan orsak inte längre vill ställa ut i Kuben, omgående göra avanmälan i kultur och fritids e-tjänst. Sådan avanmälan av plats i kön kostar inte något.
Utställare som av kultur och fritid fått besked om bekräftad tid för utställning men inte kan ställa ut tilldelad tid ska omgående lämna återbud till kultur och fritid genom e-post.
Utställare som accepterat av kultur och fritid bekräftad utställningstid och sedan inte tar Kuben i anspråk för utställning på tilldelad tid kommer av kultur och fritid faktureras en avgift för så kallad "No show" Avgiften är per 2016-04-19 bestämd till 800 kr. Avgiften kan ändras en gång per år. Aktuell avgift anges i kultur och fritids Taxor & avgifter.

EKONOMI
Kultur och fritid tillhandahåller tjänsten att ställa ut i Kuben gratis till privatpersoner folkbokförda i Falkenbergs kommun. Servicenivån är baserad på att tjänsten är gratis.
Kultur och fritid har inte på något sätt eller i någon form något ekonomiskt ansvar för verk som ställs ut eller för kostnader som uppstår på grund av utställningen eller utställarens agerande.
Utställaren har själv allt ansvar, till exempel ekonomiskt och praktiskt, för de verk som ställs ut. Alla kostnader som kan uppkomma på grund av utställningen och utställarens agerande är helt utställarens ansvar.

RÄTTIGHETER
I det fall att de verk som ställs ut omfattas av någon typ av upphovsrätt är utställaren ensam ansvarig för alla sådana rättigheter, alla relationer med rättighetsinnehavare och alla eventuella kostnader för upphovsrätter.

Kultur och fritid kan inte i någon del, som lokalupplåtare, belastas med ansvar för eventuell upphovsrätt.

ANSVAR
Utställaren har själv allt juridiskt och ekonomiskt ansvar för verk som ställs ut, utställningen i sin helhet, marknadsföring och utställarens agerande.

I det fall utställaren vill skydda sig från ansvar är det upp till utställaren att teckna försäkringar som täcker de eventuella skador som utställaren kan drabbas av och/eller ställas till svars för. Utställda verk omfattas inte av kommunens försäkringar.

Kultur och fritid avgör självständigt och ensidigt när utställaren har brutit mot dessa bestämmelser. Kultur och fritid kommer att när utställaren i en situation där utställaren bryter mot dessa bestämmelser, om det bedöms som meningsfullt, ge utställaren en möjlighet att anpassa sig till dessa bestämmelser till en då angiven tid.
I det fall utställaren enligt kultur och fritid inte följer dessa, av utställaren accepterade, bestämmelser kommer kultur och fritid att omedelbart avvisa utställare och utställning från lokalen.

I det fall kultur och fritid avhyser utställare och/eller utställning från lokalen kommer faktisk självkostnad för avhysningen att faktureras utställaren. Utställaren förbinder sig att betala den i en sådan situation fakturerade självkostnaden.

SÄRSKILDA REGLER
ANNAN UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET
Kultur och fritid kan, utan att dessa bestämmelser hindrar, självständigt och ensidigt besluta att använda Kuben för andra utställningar än de som dessa bestämmelser gäller för.
Konstföreningar eller motsvarande, verksamma inom Falkenbergs kommun, kan efter samråd med kultur och fritid tilldelas tid för utställning, enligt annat regelverk än dessa bestämmelser.
I de fall kultur och fritid väljer att ta in utställningar i Kuben utifrån andra grunder, till exempel kulturpolitiska, verksamhetsmässiga, avtalsmässiga, traditionsenliga, än dessa bestämmelser gäller för, har kultur och fritid ensidig rätt att bryta den köordning som anges i dessa bestämmelser.

ÄNDRING AV DESSA BESTÄMMELSER
Kultur och fritid kan när som helst självständigt och ensidigt ändra dessa bestämmelser och de nya reglerna gäller då från angivet datum.
Utställaren har själv ansvar för att hålla sig informerad om aktuella och gällande bestämmelser.

AVBRYTANDE AV DENNA UTSTÄLLNINGSSERVICE
Kultur och fritid kan när som helst självständigt och ensidigt avsluta gratisservicen att upplåta Kuben till utställare.
I det fall denna service skulle avslutas kommer kultur och fritid att anslå information om beslutet.

FORCE MAJEURE
Kultur och fritid befrias från alla utfästelser enligt dessa bestämmelser, om fullgörande hindras av omständigheter som inte skäligen hade kunnat förutses när ansökan om utställningstid gjordes, ligger utanför kultur och fritids kontroll och vars följder skäligen inte kunnat undvikas, såsom:
 Strejk eller arbetsnedläggelse av tredje part.
 Krig, krigshandling.
 Naturkatastrof.
 Nationellt undantagstillstånd.
 Åtgärder tagna av nationell regering eller liknande.

FULLSTÄNDIG REGLERING
Dessa bestämmelser utgör fullständig reglering av alla frågor och ansvar som rör kultur och fritids upplåtelse av Kuben till privatpersoner för utställning.
Eventuellt tidigare bestämmelser, överenskommelser, ersätts per 2016-12-05 av dessa bestämmelser.

ACCEPTERANDE AV DESSA BESTÄMMELSER
Utställaren har efter att ha läst och förstått dessa bestämmelser genom signering med mobilt bank-ID accepterat dessa bestämmelser i sin helhet och gått med på att rätta sig efter allt som dessa bestämmelser stadgar.

Sidan uppdaterad: 2017-07-30