Skip to main content

Byggnation gång- och cykelbana utmed Nabolagets väg och Ljungholmsvägen

För att knyta samman gång- och cykelstråken kommer byggnation utmed Nabolagets väg och Ljungholmsvägen utföras under sommaren och hösten 2023. 

Utmed Nabolagets väg mellan Älgvägen/Renvägen fram till Ljungholmsvägen kommer gång- och cykelbanan vara avskild från vägen med en upphöjd passage över Nabolagets väg mot Ridhusvägen. 

Befintligt stråk genom bebyggelsen kommer förlängas från Ekorrstigen fram till befintliga stråk i skogen mellan Hjortsberg och Slätten med en ny separerad gång- och cykelbana. 

Utmed Ljungholmsvägen kommer ny gång- och cykelbana byggas på östra sidan Ljungholmsvägen från befintligt stråk norr om Kaninvägen till stråk söder om Illervägen. Denna sträcka kommer separeras med kantstöd mellan gatan och gång- och cykelbanan. Varje korsning mellan gata och gång- och cykelbana kommer att vara en upphöjd passage och en längre sträcka av Ljungholmsvägen kommer att smalnas av. Det kommer dock fortfarande att finnas två körfält på hela sträckan. Tidigare har vi informerat om att det skulle smalnas av till ett körfält, men det kommer inte att ske.


Arbetena kommer påbörjas vecka 23 och pågå året ut. 

Läs mer om projektet på Falkenberg växer

 

Gäller från: 20 juli 2023
Gäller till: 31 december 2023
Informationen uppdaterad: 2023-09-05 17:00