Information om covid-19

Håll avstånd, undvik trängsel och följ allmänna råd och rekommendationer. Kommunala verksamheter är anpassade efter läget. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Information om covid-19: Falkenbergs gymnasieskola

Här hittar du information om hur den pågående coronapandemin påverkar Falkenbergs gymnasieskola.

Informationen uppdaterades den 16 juni.

Om elev är frisk

Friska elever ska gå i skolan som vanligt eller delta i fjärr- och distansundervisningen.

Om eleven är sjuk eller har symtom på covid-19

En elev ska stanna hemma från skolan vid symtom som snuva, nästäppa, halsont, hosta, huvudvärk, feber, illamående, muskel- och ledvärk, andningsbesvär, nedsatt lukt- och smaksinne eller diarré.

Boka tid för provtagning

En elev med symtom ska provtas för covid-19. Tid för provtagning ska bokas direkt. Information om självprovtagning och hur du bokar tid hittar du på 1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats.

Hur länge ska elever stanna hemma från skolan

Elever som tagit prov och har covid-19 (positivt provsvar)

En elev som har bekräftad covid-19 ska stanna hemma och bara träffa dem de bor tillsammans med. Eleven får inte återvända till skola, fritidsaktiviteter eller annan plats där eleven träffar andra människor förrän tidigast 7 dagar efter att eleven blev sjuk. Eleven ska då dessutom blivit betydligt bättre och ha varit fri från feber i minst 2 dagar. Om eleven efter denna tid har kvar symtom som lätt hosta, lätt snuva och försämrat lukt- och smaksinne, men inga andra symtom, bedöms eleven inte smitta längre, och kan då återgå till skola och annan verksamhet.

Elever som tagit prov men inte har covid-19 (negativt provsvar)

En elev vars provsvar inte visar covid-19 ska stanna hemma så länge eleven har feber och tills eleven känner sig friskt. Sedan kan eleven återgå till skola, fritidsaktiviteter och liknande där eleven träffar andra människor. Det behöver då inte ha gått minst sju dygn sedan eleven blev sjuk.

Elever som har symtom men inte tagit prov för covid-19

En elev som har symtom mer än ett dygn ska stanna hemma från skolan i minst 7 dagar.

Om eleven varit hemma från skolan i minst 7 dygn och under de 2 sista dygnen varit utan feber och pigga kan eleven gå tillbaka till skolan även om eleven skulle ha kvar milda symtom. Lätt snuva och hosta efter en genomgången förkylning är inte ovanligt och kan för vissa kvarstå under flera veckor. Detta är då inget hinder från att vara på skolan.

Vid snabbt övergående symtom
En elev med snabbt övergående symtom (upp till ett dygn) kan gå tillbaka till skolan när eleven blivit helt frisk och varit utan symtom i minst 2 dagar.

Exempel: En elev som vaknar och är lite hängigt, men redan nästa dag känner sig helt bra behöver inte testas. Eleven ska ändå stanna hemma i två dygn utan symtom, för att vara säker på att inte blir sjuk. Efter två dygn utan symtom kan eleven gå tillbaka till skola och andra aktiviteter.

Om en elev har haft nära kontakt med någon som har covid-19

Smittspårning är ett viktigt instrument för att tidigt stoppa lokala utbrott av covid-19. I Halland görs smittspårning av läkare på vårdcentralen eller av smittspårare på Region Hallands smittspårningsenhet. Spårningsarbetet börjar när en person får ett provsvar som visar på covid-19.

Stort ansvar ligger på den som har fått bekräftad covid-19 att följa de förhållningsregler som följer med provsvaret, informera de personer hen bor tillsammans med samt att informera personer de haft nära kontakt med under tiden de haft symtom och 48 timmar innan.

En elev som varit i nära kontakt (inom 2 meter i mer än sammanlagt 15 minuter under en dag) med någon som har bekräftad covid-19 under den smittsamma perioden (vid symtom samt 48 timmar innan personen fick symtom) ska boka tid för provtagning så snart de fått besked. Besked lämnas från personen som har covid-19 eller via Region Hallands smittspårningsenhet.

Om provsvaret sedan inte visar på covid-19 (negativt provsvar) ska eleven också boka tid för genomförande av provtagning dag 5 från det att eleven träffade personen som är smittad med covid-19. Hinner eleven inte få provsvar från första provtagningen till dag 5 så går det bra med provtagning dag 6 eller 7, men inte senare än dag 7. I väntan på provsvar får eleven gå till skolan om de är symtomfria.

Vid symtom ska självprovtagning som vanligt bokas och genomföras direkt.

Om eleven inte har symtom och haft bekräftad covid-19 de senaste 6 månaderna eller är vaccinerad (dos 2 för minst två veckor sedan) behöver eleven inte genomföra provtagning vid nära kontakt med någon som har konstaterad covid-19. Vid symtom ska eleven stanna hemma och boka tid för provtagning. Det gäller även de som är vaccinerade.

Elever som varit i närkontakt med någon som har konstaterad covid-19 i skolan

Covid-19 klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig smittspårningspliktig sjukdom enligt den svenska smittskyddslagen. Detta innebär bland annat att den person som har bekräftad covid-19 (eller misstänks vara smittad) måste medverka till smittspårning och se till att de personer som varit nära den smittade blir kontaktade och får information. Vissa av de nära kontakterna kan ibland också vara aktuella för provtagning. Smittspårning ska ske så fort som möjligt då tidsaspekten är viktig för att begränsa fortsatt smittspridning.

För att underlätta smittspårning i skolmiljö så sker ett samarbete mellan skolan och smittspårningsenheten. Skolan hjälper till med att kartlägga vilka elever som kan ha utsatts för smitta och lämnar uppgifter om detta till Region Hallands smittspårningsenhet.

För att underlätta smittspårning lämnar skolan även uppgifter till Region Hallands smittspårningsenhet när man fått kännedom om att en elev har konstaterad covid-19. Utlämnandet av uppgifter sker i enlighet med smittskyddslagen. Identiteten på den smittade kommer inte avslöjas för de som kartläggs som nära kontakter (eller deras vårdnadshavare) eftersom det är sekretessbelagda uppgifter.

Om en elev identifieras som en nära kontakt till en person i skolan som har konstaterad covid-19 kan Region Hallands smittspårare komma att kontakta vårdnadshavaren/myndig elev.

Om en elev bor tillsammans med någon som har covid-19

En elev som bor tillsammans med någon som har covid-19 ska stanna hemma från skolan när personen fått provsvaret som bekräftar covid-19. Eleven ska då vara hemma i 7 dagar räknat från det datum då provet togs.

Eleven ska boka tid för provtagning på dag 5 från den dagen den smittade tog sitt prov. Detta gäller även utan symtom. Om eleven får symtom bör tid bokas för provtagning direkt.

I väntan på provsvar kan friska elever gå i skolan. Kom ihåg att vara extra uppmärksam på symtom.

Exempel: Mamma Anna får symtom, bokar provtagning och tar sedan provet på tisdagen. På torsdagen får Anna provsvar som visar att hon har covid-19. Mamma Anna berättar för alla hon bor tillsammans med att hon har covid-19 och att samtliga ska stanna hemma från jobb, skola och förskola. De ska stanna hemma 7 dagar från Anna tog provet (på tisdagen). Det innebär att de som är symtomfria kan gå tillbaka till skola och jobb på onsdagen veckan efter provet togs.

Eleven bör avstå från andra sociala kontakter utanför hushållet, såsom fritidsaktiviteter och träffa vänner och släkt, under 14 dagar.

Om eleven inte har symtom och haft bekräftad covid-19 de senaste 6 månaderna eller är vaccinerad (dos 2 för minst två veckor sedan) behöver eleven inte stanna hemma eller genomföra provtagning även om någon eleven bor med har covid-19. Vid symtom ska eleven stanna hemma och boka tid för provtagning. Det gäller även de som är vaccinerade.

Om en elev har en närstående som tillhör en riskgrupp

Friska elever ska gå till skolan som vanligt. Det gäller även om eleven har en närstående som tillhör en riskgrupp.

Om en elev kommer till skolan med symtom på covid-19

Om en elev kommer till skolan med symtom skickas eleven hem omedelbart.

Om en elev har pollenallergi

Både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om symtomen beror på allergi eller om du har covid-19.

Om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen ska du stanna hemma från skolan. Medicinera som vanligt för allergin. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att barnets symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som inte kan kopplas till allergi eller om du får feber ska du stanna hemma. Information om provtagning och hur länge du ska stanna hemma hittar du här.

Kontakta skolan om din allergi riskerar att påverka din närvaro.

På 1177 Vårdguiden finns mer information om pollenallergi och behandlinglänk till annan webbplats.

Om en elev varit utomlands

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska personer som reser in i Sverige från vissa resmål i utlandet isolera sig, testa sig för covid-19 samt undvika nära kontakter under en period efter ankomst, oavsett om provresultat påvisar covid-19 eller inte.

Folkhälsomyndighetens webbplats finns detaljerad information om vilka rekommendationer som gäller och vilka länder som omfattas av rutiner för karantän och testning i samband med inresa i Sverigelänk till annan webbplats. Fullvaccinerade personer utan symtom på covid-19 undantas från rekommendationen oavsett var man varit innan ankomsten till Sverige.

Vad ska jag tänka på under fjärr- och distansundervisningen?

Fjärrundervisning innebär fulla skoldagar och du följer ditt ordinarie schema i så stor utsträckning som möjligt. Det är viktigt att du som elev tar ansvar för att arbeta med dina kurser och följer ditt schema. Du har alltid möjlighet att kontakta din lärare om du behöver hjälp eller mer information. Undervisning genomförs precis som vanligt, där du förväntas delta aktivt. Det är viktigt att du har studiefokus. Några saker som kan hjälpa dig är följande:

  • Skapa dig en egen studieplats hemma
  • Följ dina vanliga dagliga rutiner
  • Följ ditt vanliga schema, inkl. att ta rast och äta lunch
  • Ha daglig kontakt med undervisande lärare

Det finns en webbplats om fjärrundervisning som vänder sig till elever och vårdnadshavare i Falkenbergs kommunlänk till annan webbplats. På webbplatsen hittar du bland annat information om de viktigaste verktygen i fjärrundervisningen och tips på andra digitala resurser som kan användas i studierna. Du hittar också tips på hur vardagen kan organiseras och vad som är viktigt att tänka på för att fjärrundervisningen ska fungera så bra som möjligt.

Hur gör jag om jag behöver pratat med elevhälsan eller SYV?

Någon ur skolans elevhälsa finns alltid på plats på skolan. Kontakt med elevhälsan tas via telefon eller e-post.

Studie- och yrkesvägledarna arbetar hemifrån. Kontakt med studie- och yrkesvägledare tas via telefon eller e-post. Studie- och yrkesvägledare för introduktionsprogrammen (IM) är i skolan som vanligt.

Vad gäller för APL?

APL fortsätter som vanligt, om inte den arbetsplats du ska vara på meddelar något annat. APL-besök av lärare genomförs som planerat.

Beslut om utvecklingssamtal

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att utvecklingssamtal i första hand ska genomföras digitalt. Vid behov kan utvecklingssamtal genomföras på skolan.

Information till vårdnadshavare vid konstaterad smitta av covid-19 på en skola

Alla som konstateras smittade av covid-19 blir föremål för smittspårning. Smittspårning sker via Region Hallands smittspårningsenhet där de personer som varit i kontakt med den som är smittad under den smittsamma perioden identifieras.

Om smittspårningsarbetet involverar en förskola eller skola, att den som bekräftats smittad av covid-19 haft närkontakt med någon på en förskola eller skola under den smittsamma perioden, kommer förskolan eller skolan att kontakta

Information till elever och vårdnadshavare vid smitta på en enhet
När det kommer till en förskolas eller skolas kännedom att ett barn, elev eller personal konstaterats smittad av covid-19 sker följande:

  • En dialog upprättas med vederbörande eller dennes vårdnadshavare.
  • Information inhämtas för att förskolans eller skolan ska kunna bedöma den rådande situationen i det enskilda fallet. Bedömningen görs med hjälp av Smittskydd Hallands underlaglänk till annan webbplats.
  • Det råder sekretess gällande hälsotillstånd enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Därför måste förskolan eller skolan inhämta ett samtycke från vederbörande eller dennes vårdnadshavare för att få informera andra om att det finns ett bekräftat fall av covid-19 på enheten. Även om samtycke finns kommer uppgifter om enskilt barn, elev eller personal och dess hälsotillstånd aldrig ska lämnas ut.
  • Information från förskolan eller skolan skickas via Unikum tillsammans med brev från Smittskydd Hallandlänk till annan webbplats vid behov.

APL fortsätter som vanligt, om inte den arbetsplats du ska vara på meddelar något annat. APL-besök av lärare genomförs som planerat.