Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Information om covid-19: Falkenbergs gymnasieskola

Här hittar du information om hur den pågående coronapandemin påverkar Falkenbergs gymnasieskola.

Informationen uppdaterades den 26 mars.

Beslut om en gradvis återgång till närundervisning

Folkhälsomyndighetens nationella rekommendation om delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan upphör att gälla efter den 1 april.

Falkenbergs gymnasieskola planerar nu för hur en återgång till närundervisning ska ske i samråd med Smittskydd Halland. Efter påsklovet kommer ca 50 % av eleverna erbjudas närundervisning.

Vårdnadshavare och elever kommer att få mer information via Unikum.

Beslut om skollunch

När du undervisas i skolan ska du äta skollunch i matsalen. För att färre elever ska vistas i matsalen samtidigt har skolan gett de elever som äter lunch i matsalen en utsatt lunchtid då de förväntas äta samt tillsett att vissa klasser får sin lunch levererad till andra delar av skolan.

Om du har fjärr- och distansundervisning kan du hämta skollunch. Läs mer om att hämta skollunch under fjärr- och distansundervisningen här.

Om elev är frisk

Friska elever ska gå i skolan som vanligt eller delta i fjärr- och distansundervisningen.

Om eleven är sjuk eller har symtom på covid-19

En elev som har symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas ska stanna hemma från skolan.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska elever med symtom på covid-19 testa sig. På 1177 Vårdguiden finns information om självprovtagning och tidsbokninglänk till annan webbplats.

Om du har fjärr- och distansundervisning avgör du själv om du kan delta i undervisningen med symtom. Är du sjuk ska du inte delta i undervisningen utan anmäla dig frånvarande i Skola 24.

När kan eleven återgå till skolan

Om eleven provtagits och har covid-19 (positivt svar)

 • Om eleven provtagits och har covid-19 ska eleven stanna hemma och endast träffa dem eleven bor tillsammans med.
 • Eleven ska stanna hemma i minst sju dygn efter insjuknandet. Eleven ska även ha varit feberfri i minst två dygn och tydligt känna sig bättre för att anses vara smittfri och kunna gå tillbaka till skolan.
 • Eleven kan återgå till skolan även om eleven har torrhosta eller bortfall av lukt- och smaksinne när allmäntillståndet i övrigt tillåter det och det har gått minst sju dygn sedan insjuknandet och eleven varit feberfri i minst två dygn.

Om eleven provtagits och inte har covid-19 (negativt svar)

 • Om eleven provtagits och inte har covid-19 ska eleven stanna hemma från skolan så länge eleven är sjuk.
 • Eleven kan återgå till skolan vid kvarstående lindriga symtom, exempelvis torrhosta eller lätt snuva, när allmäntillståndet i övrigt tillåter det.

Om eleven inte har provtagits för covid-19

 • Om eleven har kortvariga symtom som går över efter max ett dygn kan eleven gå tillbaka till skolan när eleven varit frisk och symtomfri i minst två dygn. Exempel: Eleven vaknar och är lite hängig, men redan nästa dag känner sig helt bra. Då ska eleven stanna hemma i två dygn utan symtom, för att vara säker på att inte blir sjuk. Efter två dygn utan symtom kan eleven gå tillbaka till skolan.
 • Om eleven har symtom i mer än ett dygn ska eleven stanna hemma minst sju dygn och vara symtomfri i minst två dygn innan eleven kan gå tillbaka till skolan.
 • Efter sju dygn kan eleven återgå till skolan även om eleven har lindriga symtom, exempelvis torrhosta eller lätt snuva, om eleven varit symtomfri i övrigt i två dygn.

Om eleven är frisk, men har haft nära kontakt med någon som har covid-19

Om du har haft nära kontakt med någon som har covid-19 ska du provta dig även om du inte har några symtom. Rekommendationen gäller om du och personen som har covid-19 har haft nära kontakt 48 timmar innan personen fick symtom eller när personen redan fått symtom. Med nära kontakt menas fysisk kontakt eller att ha varit närmare än 2 meter under sammanlagt minst 15 minuter samma dag eller vid upprepade tillfälle.

Om du får besked om att någon som du har haft nära kontakt med har covid-19 gäller följande:

 • Boka tid för provtagning så snart som möjligt, även om du är symtomfri. Om provsvaret sedan är negativt ska ny provtagning ske dag 5 från det att du senast träffade smittad person. Om inte provsvaret från första provtagningen hinner komma så kan provtagning ske dag 6 eller 7, men inte senare än dag 7.
 • Följ ditt schema och gå till skolan om du enligt schema har skolförlagd undervisning.
 • Var extra uppmärksam på symtom på covid-19, tvätta händerna ofta och håll avstånd under minst 14 dagar. Om du får symtom ska du omedelbart stanna hemma och boka ny tid för provtagning.

Andra rekommendationer om det är någon du bor tillsammans med som har covid-19

Läs mer om vad som gäller om du bor tillsammans med någon som har covid-19.

Om eleven är frisk, men bor tillsammans med någon som har covid-19

Om du bor tillsammans med med någon som har covid-19 ska du:

 • Stanna hemma från skolan i minst 7 dagar och provta dig på dag 5 (från det datum den person som har covid-19 provtog sig) även om du inte har symtom.
 • Vid symtom boka tid för provtagning omgående.
 • Kontakta din mentor.

Om en elev är frisk, men har en närstående som tillhör en riskgrupp

Friska elever ska gå till skolan som vanligt. Det gäller även om eleven har en närstående som tillhör en riskgrupp.

Om en elev kommer till skolan med symtom på covid-19

Om en elev kommer till skolan med symtom skickas eleven hem omedelbart.

Om en elev har pollenallergi

Både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om symtomen beror på allergi eller om du har covid-19.

Om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen ska du stanna hemma från skolan. Medicinera som vanligt för allergin. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att barnets symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som inte kan kopplas till allergi eller om du får feber ska du stanna hemma. Information om provtagning och hur länge du ska stanna hemma hittar du här.

Kontakta skolan om din allergi riskerar att påverka din närvaro.

På 1177 Vårdguiden finns mer information om pollenallergi och behandlinglänk till annan webbplats.

Vad ska jag tänka på under fjärr- och distansundervisningen?

Fjärrundervisning innebär fulla skoldagar och du följer ditt ordinarie schema i så stor utsträckning som möjligt. Det är viktigt att du som elev tar ansvar för att arbeta med dina kurser och följer ditt schema. Du har alltid möjlighet att kontakta din lärare om du behöver hjälp eller mer information. Undervisning genomförs precis som vanligt, där du förväntas delta aktivt. Det är viktigt att du har studiefokus. Några saker som kan hjälpa dig är följande:

 • Skapa dig en egen studieplats hemma
 • Följ dina vanliga dagliga rutiner
 • Följ ditt vanliga schema, inkl. att ta rast och äta lunch
 • Ha daglig kontakt med undervisande lärare

Det finns en webbplats om fjärrundervisning som vänder sig till elever och vårdnadshavare i Falkenbergs kommunlänk till annan webbplats. På webbplatsen hittar du bland annat information om de viktigaste verktygen i fjärrundervisningen och tips på andra digitala resurser som kan användas i studierna. Du hittar också tips på hur vardagen kan organiseras och vad som är viktigt att tänka på för att fjärrundervisningen ska fungera så bra som möjligt.

Hur gör jag om jag behöver pratat med elevhälsan eller SYV?

Någon ur skolans elevhälsa finns alltid på plats på skolan. Kontakt med elevhälsan tas via telefon eller e-post.

Studie- och yrkesvägledarna arbetar hemifrån. Kontakt med studie- och yrkesvägledare tas via telefon eller e-post. Studie- och yrkesvägledare för introduktionsprogrammen (IM) är i skolan som vanligt.

Vad gäller för APL?

APL fortsätter som vanligt, om inte den arbetsplats du ska vara på meddelar något annat. APL-besök av lärare genomförs som planerat.

Beslut om utvecklingssamtal

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att utvecklingssamtal i första hand ska genomföras digitalt. Vid behov kan utvecklingssamtal genomföras på skolan.

Information till vårdnadshavare vid konstaterad smitta av covid-19 på en skola

Alla som konstateras smittade av covid-19 blir föremål för smittspårning. Smittspårning sker via Region Hallands smittspårningsenhet där de personer som varit i kontakt med den som är smittad under den smittsamma perioden identifieras.

Om smittspårningsarbetet involverar en förskola eller skola, att den som bekräftats smittad av covid-19 haft närkontakt med någon på en förskola eller skola under den smittsamma perioden, kommer förskolan eller skolan att kontakta

Information till elever och vårdnadshavare vid smitta på en enhet
När det kommer till en förskolas eller skolas kännedom att ett barn, elev eller personal konstaterats smittad av covid-19 sker följande:

 • En dialog upprättas med vederbörande eller dennes vårdnadshavare.
 • Information inhämtas för att förskolans eller skolan ska kunna bedöma den rådande situationen i det enskilda fallet. Bedömningen görs med hjälp av Smittskydd Hallands underlaglänk till annan webbplats.
 • Det råder sekretess gällande hälsotillstånd enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Därför måste förskolan eller skolan inhämta ett samtycke från vederbörande eller dennes vårdnadshavare för att få informera andra om att det finns ett bekräftat fall av covid-19 på enheten. Även om samtycke finns kommer uppgifter om enskilt barn, elev eller personal och dess hälsotillstånd aldrig ska lämnas ut.
 • Information från förskolan eller skolan skickas via Unikum tillsammans med brev från Smittskydd Hallandlänk till annan webbplats vid behov.

APL fortsätter som vanligt, om inte den arbetsplats du ska vara på meddelar något annat. APL-besök av lärare genomförs som planerat.