Information om covid-19

Håll avstånd, undvik trängsel och följ allmänna råd och rekommendationer. Kommunala verksamheter är anpassade efter läget. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Elevresurser och elevhälsa på gymnasieskolan

I din kontakt med elevresurserna och elevhälsan på Falkenbergs gymnasieskola får du som elev stöd utifrån dina individuella behov: pedagogiskt,
medicinskt och psykosocialt.

Samtidigt får du möjlighet att ta ansvar för dina egna studier, genom att du blir erbjuden verktyg och strategier för att nå dina mål.

Elevresurserna innefattar skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, elevvärd, praktiksamordnare, Navet och Studieverkstaden.

Elevhälsan

Om elevhälsan

Elevhälsan arbetar i ett team där skolsköterskor, skolkuratorer och specialpedagog ingår. Skolläkare och skolpsykolog konsulteras vid behov. Vi strävar efter att ha en helhetssyn i arbetet och med våra olika kompetenser försöker vi möta varje elevs behov utifrån ett elevhälsoperspektiv. Elevhälsan arbetar på olika nivåer, från individuella möten till klassarbete samt generella och förebyggande insatser som riktar sig till hela skolan.

Tillsammans med övrig personal arbetar elevhälsan som en del av skolans lärandeuppdrag och det samlade arbetet för en god hälsa och utveckling. Elevhälsan arbetar efter skolans likabehandlingsplan och drogplan.

Elevhälsans utgångpunkt är eleven i centrum

Vi kan bland annat hjälpa till med:

 • hur eleven har det i skolan och/eller hemma
 • studiesituationer och lärmiljöer
 • fysisk hälsa
 • psykosocial hälsa
 • arbetsmiljöfrågor
 • olika former av missbruk
 • krishantering
 • livsstilsfrågor/relationer/sex och samlevnad
 • hantera stress

Frivillig kontakt

All kontakt med oss sker frivilligt. Elevhälsan har lagstadgad tystnadsplikt men samtidigt, liksom övrig skolpersonal, har elevhälsan även anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen om det finns misstanke om att en elev far illa.

Navet

Om Navet

Navet är en stödverksamhet som vänder sig till främst elever med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) exempelvis ADHD, AST eller Tourettes syndrom. Inom varje funktionsnedsättning kan det finnas stora individuella skillnader i vilka behov eleven har.

Verksamheten finns både på nationella program och Introduktionsprogrammen (IM) och består av coacher och specialpedagoger. Coacherna arbetar med elevstöd, specialpedagogen arbetar med handledning.

Exempel på vad Navet kan erbjuda:

 • träna upp strategier för att komma ihåg viktiga saker
 • träna upp förmågan att planera och använda hjälpmedel för det
 • hjälpa till att skapa struktur kring uppgifter, dagsplanering och
  veckoplanering
 • presentera hjälpmedel för dator och telefon för att underlätta vardagen
 • träna upp en fungerande studieteknik

Navet strävar efter ett gott och nära samarbete med elevhandledare, övriga elevresurser, undervisande lärare, rektor och hemmer så att vi gemensamt kan skapa bästa möjliga förutsättningar för eleven att lyckas i sina studier. Vi utgår ifrån varje elevs individuella behov när vi utformar stödet.

Ansökan till Navet

Ansökan till Navet görs i första hand genom grundskolans specialpedagog, med utgångspunkt i önskemål från skola eller hem. I övrigt följer Navet samma ärendegång som skolans övriga resurser.

Stödresurser

Skolan ska ge alla elever förutsättningar att nå kunskapsmålen. Om en elev inte når målen, eller riskerar att inte nå målen, ska eleven få stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller särskilt stöd.

Exempel på extra anpassningar kan vara att hjälpa en elev med att planera och strukturera ett schema över skoldagen, eller ge extra tydliga instruktioner eller stöd för att sätta igång arbetet. Även ledning i att förstå texter, förklaringar av ett ämnesområde på ett annat sätt eller lästräning med mera, är att anse som extra anpassningar. Till extra anpassningar hör även enstaka specialpedagogiska insatser.

Studieverkstaden

Falkenbergs gymnasieskola erbjuder alla elever möjlighet att få studiestöd i arbetet med uppgifter från ordinarie undervisning.

Studieverkstaden hittar du på plan 3 i Argus. Det är öppet måndag till torsdag klockan 07:30-15:50 samt fredag klockan 07:30-14:30.

På Studieverkstaden arbetar resurshandledare, lärare och lärarassistent med kompetens inom olika ämnesområden. Där kan du som elev få hjälp och stöd med dina skolarbeten och uppgifter på annan tid än lektionstid.

Exempel på arbetsområden som Studieverkstaden arbetar med är:

 • Individuellt utformat stöd kring skoluppgifter
 • Tips på studieteknik
 • Att motivera och medvetandegöra eleven i relation till skolarbetet
 • Stöd till eleven att utforma strategier för att nå målen

Inläsningstjänst

Falkenbergs gymnasieskola har tecknat abonnemang på inlästa läromedelmed oss på Inläsningstjänst. Det innebär att alla elever som behöver nu har tillgång till sina läromedel i inläst form i alla ämnen. Ljudböckerna är ett perfekt hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter och går att lyssna på i en app eller en dator.

Har du frågor kring detta så kontakta din elevhandledare, Skoldatateket, Studieverkstaden eller skolans bibliotekarie.

 

Skolsjuksköterskor

Skolkuratorer

Specialpedagoger

Elevcoacher