Information om covid-19

Från 12 januari finns nya åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19 Läs mer

Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Ledighet och frånvaro i grundskolan

Om du vill ta ledigt för ditt barn som går i förskoleklass eller grundskolan ska du fylla i en ansökningsblankett och lämna till klassläraren. Om du vill anmäla frånvaro för en elev i årskurs F-9 behöver du ringa in frånvaron innan 08.30 dagen för frånvaron.

Att tänka på inför ansökan om ledighet

​I grund- och grundsärskolan får rektor godkänna en elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Du eller ditt barn lämnar blankett för ansökan om ledighet till ditt barns klasslärare. En samlad bedömning görs av elevens skolsituation och sen tas beslut om ledighet av rektor.

Din ansökan behöver vara inlämnad senast en månad innan den planerade ledigheten börjar. Skolan har ingen möjlighet att ge extra undervisning till följd av ledigheten.

Ansök om ledighet

Frånvaro utan godkänd ledighet

Barn bosatta i Sverige har skolplikt och det är vårdnadshavarens ansvar att barnen kommer till skolan. Kommunen har i uppgift att se till så att ett barn får den utbildning han eller hon har rätt till. Skolplikten gäller från och med förskoleklass. Frånvaro från undervisningen innebär att eleven riskerar att gå miste om sin rätt till en bra och komplett utbildning och skolan måste alltid ta hänsyn till detta vid en ledighetsansökan. Skolan får bevilja en elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter, men det är ingen skyldighet (Skollagen 7 kap. 18 §).

Om en förälder håller ett barn hemma från skolan kan kommunen utdela ett vitesföreläggande. Om ett barn vistas i ett annat land under längre tid kan skolan skriva ut barnet från skolan.

Så gör skolan vid ogiltig eller oroande frånvaro

Om en elev har ogiltig eller oroande frånvaro ska skolan ta kontakt med hemmet så snart som möjligt dag ett. Skolan kommer att hålla kontakt med elev och förälder vid alla tillfällen av fortsatt frånvaro.

Det är viktigt att utforska orsaker till frånvaron. Om frånvaron fortsätter kopplas personal från skolans elevhälsa in och åtgärdsprogram för eleven ses över. Beroende på orsaker till frånvaron kan elevhälsan göra en bedömning om remiss ska skickas till BUP (barn- och ungdomspsykiatrin). Det kan även bli aktuellt att erbjuda stöd till familjen från socialtjänsten, till exempel samtalsstöd.

Uppföljning och nära kontakt med elev och hem sker tills eleven är tillbaka i skolan. 

Anmäl frånvaro för elever i årskurs F-9

Om du vill anmäla frånvaro till exempel sjukanmälan behöver du ringa in detta.

Telefonsamtalet ska ringas innan klockan 08.30 aktuell dag för frånvaron av säkerhetsskäl.

Tänk på följande när du anmäler frånvaro:

  • Elevens personnummer måste vara korrekt registrerat med tio eller tolv siffror.
  • Anmälan ska ringas in för varje frånvarodag.
  • Frånvaro kan för närvarande bara göras för en hel dag i taget.
  • Elever som saknar de fyra sista siffrorna anmäler frånvaro direkt till skolan.

Ring in frånvaro för elever i årskurs F-9

Kontakt