Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Parkeringsstrategi

Vi har tagit fram en parkeringsstrategi som ska peka ut riktningen för på vilket sätt allmänna parkeringar kan stödja kommunens långsiktiga planering för ett hållbart samhälle. Nu har du möjlighet att tycka till om parkeringsstrategin och dess mål och inriktningar.

När vi blir fler som vill bo i Falkenberg ökar behovet av transporter. Samtidigt måste klimat- och miljöpåverkan av vårt resande minska. Hur vi planerar för nya parkeringslösningar i framtiden är ett verktyg för att nå ett hållbart resande. Det påverkar också hur vi använder vår mark på bästa sätt. Genom att jobba strategiskt med parkering kan vi skapa attraktiva och tillgängliga miljöer i hela kommunen och samtidigt skapa ett mer hållbart Falkenberg.

Tyck till om målen och inriktningarna - svara på enkäten senast 31 mars
Parkeringsstrategin har tre mål och till varje mål finns ett antal inriktningar som beskriver hur kommunen ska förverkliga målen. I samrådet har du möjlighet att ta ställning till inriktningarna samt tycka till i fritext om parkeringsstrategin som helhet.

Läs gärna mer om syfte, mål och bakgrund längre ner på sidan innan du svarar på enkäten. Du kan också ladda ner hela parkeringsstrateginPDF som pdf (10 sidor). I den finns också en begreppslista som kan vara bra att ta del av. Du hittar parkeringsstrategin i den blå rutan.

Klicka här för att svara på enkätenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den tar cirka 5 minuter att svara på. Vi behöver ditt svar senast 31 mars. Tack för att du tar dig tid!

Parkeringsstrategins syfte
Parkeringsstrategin ska peka ut riktningen för på vilket sätt allmänna parkeringar kan stödja kommunens långsiktiga planering för ett hållbart samhälle. Den ska också stödja kommunens arbete för att öka andelen resor med cykel och kollektivtrafik.

Långsiktiga mål
Parkeringsstrategins långsiktiga mål utgår från Falkenbergs vision ”Vi växer för en hållbar framtid” och översiktsplanens övergripande strategier. Strategin avser planering av parkering inom hela kommunen och ska verka i riktning mot följande mål:

1. Öka den sammanvägda tillgängligheten
2. Stödja hela resan
3. Bidra till effektiv markanvändning

Bakgrund
Kommunens satsningar för att öka Falkenbergs centrums attraktivitet tillsammans med ambitionen om att skapa en mer fotgängarvänlig stadskärna har tydliggjort behovet av en gemensam syn vad gäller allmänna parkeringar och hur kommunen ska säkerställa en god sammanvägd tillgänglighet till centrum.För att bemöta frågeställningar gällande parkering gav Tekniska nämnden vårvintern 2017 fick samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att ta fram ett förslag till parkeringsstrategi för Falkenbergs kommun.

Politiker och tjänstemän har deltagit i arbetsprocessen
Parkeringsstrategin har tagits fram av en arbetsgrupp inom Falkenbergs kommunorganisation med representanter från kommunstyrelseförvaltningen och Falkenbergs Näringsliv AB (FNAB). Arbetet har drivits av samhällsbyggnadsavdelningen. Det har också varit en workshop där politiker och tjänstemän har deltagit och diskuterat kopplingen mellan kommunens övergripande samhällsplanering och parkering. Som en del i förankringsprocessen har även synpunkter på innehåll i strategin kontinuerligt inhämtats från kommunala tjänstemän.

Svara på enkäten
Klicka här för att svara på enkätenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den tar cirka 5-10 minuter att svara på. Tack för att du tar dig tid!

Sidan uppdaterad: 2018-03-01