Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Utvecklingsplan för Vallarna och Hertingskogen

Under  2015 inleddes ett arbete för att förbättra och utveckla Vallarna och Hertingskogen. Bland annat genomfördes en medborgardialog med Falkenbergs invånare och besökare vid Vallarna för att få information om hur området används och vad som kan göras bättre. Utifrån detta underlag togs en utvecklingsplan fram.

Utvecklingsplanen är ett övergripande dokument med syfte att presentera koncept och riktlinjer för hur Vallarna och Hertingskogen kan utvecklas och tillsammans bli Falkenbergs främsta stadspark. Planen antogs av kommunstyrelsen i oktober 2015.

Utgångspunkten i planen är att bevara Vallarna och Hertingskogens befintliga karaktär; den är unik och är svår att återskapa om den en gång har gått förlorad. Det finns en stark önskan att inte se någon exploatering i området utan istället bevara och rusta upp existerande anläggningar och platser. I utvecklingsplanen konstateras fyra fokusområden: Underhåll, trygghet, bättre skyltning och information, samt åretruntanvändning med skapande av nya sociala rum samt förstärkning av de befintliga.

Vad händer nu?

Utvecklingsplanen utgör ett underlag inför det kommande detaljplanearbetet. Dessutom arbetar kommunen med att utveckla Vallarna och Hertingskogen i enlighet med det som framkommit i Utvecklingsplanen.

Det fortsatta arbetet ska fokusera på att förstärka och utveckla befintliga värden. Det kan handla om att stärka området med planteringar, gång- och cykelbanor samt att utveckla och underlätta för lek, umgänge och social interaktion.

Dessutom har ett antal projekt i parken redan påbörjats:

  • En utredning av Ätrans släntstabilitet är påbörjad för att avgöra vilket typ av underhållsarbete som kan utföras i slänterna längs med Doktorspromenaden.
  • Ett kontinuerligt röjningsarbete pågår på Vallarna för att öka tryggheten i området.
  • Ny belysning av gång- och cykelväg utmed Kapellkyrkogården planeras under 2017.
  • Den befintliga Laxbron ersätts med en ny under 2017.

.

Sidan uppdaterad: 2017-01-20