Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Fördjupad översiktsplan för
norra och södra kusten 

Kommunen har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för norra och södra kusten i Falkenbergs kommun. Planen beskriver hur den framtida utvecklingen av mark-användningen i området kan komma att se ut. Allmänheten har fått tycka till om förslaget i tre omgångar.

Huvudsyftet med den fördjupade översiktsplanen är att kunna utveckla kusten samtidigt som dess kvaliteter bibehålls. Utvecklingen ska ske i ett perspektiv på 15-20 år och främst i Morup, Glommen och Ugglarp-Långasand.

Allmänheten har fått tycka till

Den fördjupade översiktsplanen för norra och södra kusten har varit ute på utställning tre gånger. I senaste utställningen har sammanlagt ett femtiotal yttranden kommit in. Samtliga de yttranden har samlats i ett utställningsutlåtande 3, kommenterats och sedan har förslag till revideringar tagits fram. Utställningsutlåtande 3 finns att ladda ner i den blå rutan. Där finns också det senaste utställningsmaterialet "Utställningshandling 25 oktober - 27 december".

Inga ändringar i förslaget efter senaste utställningen

Utifrån de yttranden som kom in är förslaget från samhällsbyggnadsavdelningen att område 17 minskas enligt tidigare tjänstemannaförslag. Dessutom föreslås att området 25 tas bort och att i övrigt ska revideringar av karta och text genomföras enligt utställningsutlåtande 3.

Den 6 februari rapporterades de föreslagna ändringarna för politiker i kommunstyrelsen arbetsutskott som vill att föreslagen plan ska antas så som den såg ut i senaste utställningen, det vill säga utan några ändringar.

Vad händer nu?

Nästa steg är att beslut om den nya fördjupade översiktsplanen ska tas av politiker i kommunstyrelsen den 13 februari för att sedan antas av politikerna i kommunfullmäktige den 27 februari.

Bakgrund

Förslaget till fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten har varit ute på programsamråd, samråd och utställning, utställning 2 och utställning 3.

Synpunkterna som kom in under programsamrådet pekade tydligt på en stark önskan till bevarande av naturmiljön, havet och kustremsan samtidigt som önskan fanns om en utveckling. Utifrån detta togs det fram ett förslag som har varit ute på samråd. Förslaget har sedan omarbetats i flera omgångar och har varit ute på totalt tred utställningsremisser.

En del av Översiktsplan 2.0

År 2014 antogs kommunens översiktsplan, ÖP 2.0. Den anger fem strategier för hur kommunen ska använda mark och vatten och hur bebyggelsen ska utvecklas. Den pekar ut att det ska ske en ökad bebyggelse för bostäder och verksamheter framför allt i utpekade knutpunkter, serviceorter men även i noder. Som en följd av ÖP 2.0 påbörjades ett arbete med fördjupningar för norra och södra kusten.

Rekommendationer för fortsatt arbete

Området bör växa enligt ÖP 2.0 till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Visionen är att utveckla, nyttja, värna och bevara. De lokala näringarna ska förstärkas samtidigt som kommunen ska värna den unika landskapsbilden och de höga naturvärdena. Området ska även i framtiden erbjuda boendemiljöer med landsbygdskvaliteter. Boende inom området ska också ges möjlighet att försörja sig på jordbruksverksamhet och dess förädlingsprodukter. Samt den ökande besöksnäringen och på så vis bidra till en levande landsbygd.

Den fördjupade översiktsplanen för norra och södra kusten ska, när den är färdig, syfta till:

  • att fungera som hjälp i avvägning mellan de många intressen som det attraktiva vatten- och kustområdet besitter
  • att ge stöd i planeringen för en hållbar samhällsutveckling där Falkenbergs kusts höga värden bevaras och nyttjas i strävan att utgöra en attraktiv miljö för boende och besökare
  • att på ett genomtänkt sätt och med landskapet som utgångspunkt framhålla en utveckling som bibehåller landskapets värden och attraktivitet Målet under framtagandeprocessen är:
  • att genom fortsatt dialog med medborgare och boende i området utveckla en fördjupad översiktplan som är förankrad bland boende och brukare.
Planskede
Sidan uppdaterad: 2018-02-09