Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Fördjupad översiktsplan för
norra och södra kusten 

Kommunen har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för norra och södra kusten i Falkenbergs kommun. Detta är ute på utställning under perioden 1 mars – 1 maj 2017. Förslaget är en omarbetat version av det första förslaget som var ute på utställning under hösten 2016.

Huvudsyftet med den fördjupade översiktsplanen är att kunna utveckla kusten samtidigt som dess kvaliteter bibehålls. Planen beskriver hur den framtida utvecklingen av markanvändningen i området kan komma att se ut. Utvecklingen ska ske i ett perspektiv på 15-20 år och främst i Morup, Glommen och Ugglarp-Långasand.

Du hittar det aktuella utställningsmaterialet under länkar i den blå rutan.

Om du vill lämna in synpunkter

Har du några synpunkter om förslaget kan du skicka in dessa via mejl till plan@falkenberg.se eller via brev till adress: Falkenbergs kommun, Samhällsbyggnadsavd, Planenheten, 311 80 Falkenberg.

Förse mejlet eller brevet med din namnunderskrift, adress och eventuellt fastighetsbeteckning. Vi behöver ha dina synpunkter senast 1 maj.

Bakgrund

Förslaget till fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten har varit ute på programsamråd, samråd och utställning.

Synpunkterna som kom in under programsamrådet pekade tydligt på en stark önskan till bevarande av naturmiljön, havet och kustremsan samtidigt som önskan fanns om en utveckling. Utifrån detta tog vi fram ett förslag som har varit ute på samråd.

Synpunkterna som kom in under samrådet sa att förslaget visade både på för lite och för mycket utveckling. Därefter beslutade kommunstyrelsen att förslaget skulle omarbetas inför utställningen. Under utställningsperioden kom det in ytterligare yttranden som resulterade i att förslaget behövde revideras och gå ut på en ny utställningsperiod.

En del av Översiktsplan 2.0

År 2014 antogs kommunens översiktsplan, ÖP 2.0. Den anger fem strategier för hur kommunen ska använda mark och vatten och hur bebyggelsen ska utvecklas. Den pekar ut att det ska ske en ökad bebyggelse för bostäder och verksamheter framför allt i utpekade knutpunkter, serviceorter men även i noder. Som en följd av ÖP 2.0 påbörjades ett arbete med fördjupningar för norra och södra kusten.

Rekommendationer för fortsatt arbete

Området bör växa enligt ÖP 2.0 till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Visionen är att utveckla, nyttja, värna och bevara. De lokala näringarna ska förstärkas samtidigt som kommunen ska värna den unika landskapsbilden och de höga naturvärdena. Området ska även i framtiden erbjuda boendemiljöer med landsbygdskvaliteter. Boende inom området ska också ges möjlighet att försörja sig på jordbruksverksamhet och dess förädlingsprodukter. Samt den ökande besöksnäringen och på så vis bidra till en levande landsbygd.

Den fördjupade översiktsplanen för norra och södra kusten ska, när den är färdig, syfta till:

  • att fungera som hjälp i avvägning mellan de många intressen som det attraktiva vatten- och kustområdet besitter
  • att ge stöd i planeringen för en hållbar samhällsutveckling där Falkenbergs kusts höga värden bevaras och nyttjas i strävan att utgöra en attraktiv miljö för boende och besökare
  • att på ett genomtänkt sätt och med landskapet som utgångspunkt framhålla en utveckling som bibehåller landskapets värden och attraktivitet Målet under framtagandeprocessen är:
  • att genom fortsatt dialog med medborgare och boende i området utveckla en fördjupad översiktplan som är förankrad bland boende och brukare.
Planskede
Sidan uppdaterad: 2017-03-01