Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Fördjupad översiktsplan för
norra och södra kusten 

Kommunen har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för norra och södra kusten i Falkenbergs kommun. Detta är ute på utställning nr 3 under perioden 25 oktober – 27 december 2017. Förslaget är en omarbetad version av det andra förslaget som var ute på utställning under våren 2017.

Huvudsyftet med den fördjupade översiktsplanen är att kunna utveckla kusten samtidigt som dess kvaliteter bibehålls. Planen beskriver hur den framtida utvecklingen av mark-användningen i området kan komma att se ut. Utvecklingen ska ske i ett perspektiv på 15-20 år och främst i Morup, Glommen och Ugglarp-Långasand.

Du hittar det aktuella utställningsmaterialet under länkar i den blå rutan; "Utställningshandling 25 oktober - 27 december"

Om du vill lämna in synpunkter

Har du synpunkter på förslaget kan du skicka dessa via formuläret nedan. Det går också bra att skicka brev till adress:

Falkenbergs kommun
Samhällsbyggnadsavd, Planenheten
311 80 Falkenberg.

Vi behöver ha dina synpunkter senast 27 december 2017.
Om du representerar en organisation eller förening kan du ange den här.

Ange din e-postadress om du vill få information om det fördjupade översiktsarbetet via mejl.

Om du äger en fastighet i området kan du ange adressen, det underlättar vårt arbete.

Bakgrund

Förslaget till fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten har varit ute på programsamråd, samråd och utställning och utställning 2.

Synpunkterna som kom in under programsamrådet pekade tydligt på en stark önskan till bevarande av naturmiljön, havet och kustremsan samtidigt som önskan fanns om en utveckling. Utifrån detta togs det fram ett förslag som har varit ute på samråd. Förslaget har sedan omarbetats i flera omgångar och är nu ute på tredje utställningsremissen.

En del av Översiktsplan 2.0

År 2014 antogs kommunens översiktsplan, ÖP 2.0. Den anger fem strategier för hur kommunen ska använda mark och vatten och hur bebyggelsen ska utvecklas. Den pekar ut att det ska ske en ökad bebyggelse för bostäder och verksamheter framför allt i utpekade knutpunkter, serviceorter men även i noder. Som en följd av ÖP 2.0 påbörjades ett arbete med fördjupningar för norra och södra kusten.

Rekommendationer för fortsatt arbete

Området bör växa enligt ÖP 2.0 till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Visionen är att utveckla, nyttja, värna och bevara. De lokala näringarna ska förstärkas samtidigt som kommunen ska värna den unika landskapsbilden och de höga naturvärdena. Området ska även i framtiden erbjuda boendemiljöer med landsbygdskvaliteter. Boende inom området ska också ges möjlighet att försörja sig på jordbruksverksamhet och dess förädlingsprodukter. Samt den ökande besöksnäringen och på så vis bidra till en levande landsbygd.

Den fördjupade översiktsplanen för norra och södra kusten ska, när den är färdig, syfta till:

  • att fungera som hjälp i avvägning mellan de många intressen som det attraktiva vatten- och kustområdet besitter
  • att ge stöd i planeringen för en hållbar samhällsutveckling där Falkenbergs kusts höga värden bevaras och nyttjas i strävan att utgöra en attraktiv miljö för boende och besökare
  • att på ett genomtänkt sätt och med landskapet som utgångspunkt framhålla en utveckling som bibehåller landskapets värden och attraktivitet Målet under framtagandeprocessen är:
  • att genom fortsatt dialog med medborgare och boende i området utveckla en fördjupad översiktplan som är förankrad bland boende och brukare.
Planskede
Sidan uppdaterad: 2017-11-24