Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Gryning vid Hjärtaredssjön

Foto: Thomas Andersson

Översiktsplan för Falkenberg

Hur vill vi bo och leva i framtiden? Hur vill vi att Falkenberg ska växa så att det blir långsiktigt hållbart? Hur mycket ska man styra bebyggelseutvecklingen? Det är några av de frågor som översiktsplanen ska ta ställning till. I Falkenberg är det kommunens planenhet som ansvarar för översiktsplaneringen.

Översiktsplanen är en strategisk plan som ska omfatta hela kommunen och visa hur mark och vatten ska användas på lång sikt, 15-20 år framåt. Det är många och stora frågor som omfattas. Det är många människor som berörs, och många intressen som ska samsas. Det är inte bara människor som bor, verkar i och besöker staden som berörs, utan också t.ex. statliga och regionala intressen, och inte minst kommande generationer och den framtida livsmiljön. Planen kan även ses som en överenskommelse mellan stat och kommun om hur värden av nationellt slag kan beaktas och tas tillvara. Planen är obligatorisk för alla kommuner.

Det här innehåller en översiktsplan

Översiktsplanen ska behandla:

  • grunddragen i mark- och vattenanvändningen
  • allmänna intressen
  • miljö- och riskfaktorer
  • hur riksintressen ska tillgodoses

Översiktsplanen ska belysa de motstående intressen som kan finnas och i möjligaste mån sammanväga dessa så att en god helhetslösning kan erhållas. Översiktsplanen ska konsekvensbeskrivas. Översiktsplaneringen kan fungera som ett miljöpolitiskt instrument och ska bidra till att främja en hållbar utveckling av samhället.

I översiktsplanen kan man exempelvis:

  • Slå vakt om tätorternas grönområden
  • Skydda vattentäkter mot påverkan
  • Ange att hushållning med bebyggelseutvecklingen ska ske

Samhällets ständiga föränderlighet ställer kravet på att planeringen bör vara en kontinuerligt pågående process, där översiktsplaneprocessen fungerar som en arena för framtidsdiskussioner.

Exempel på planeringsfrågor som är aktuella idag är:

  • Hur kommer IT-utvecklingen att påverka den framtida bebyggelsestrukturen - bostadsområdet och arbetsområdet?
  • Hur och var vill människor bo i framtiden om man får en större valmöjlighet?
  • Hur planerar man för ett jämställt samhälle?

Översiktsplanen består vanligen av en förslagsdel med olika kartor och beskrivande text. Därutöver finns underlagsmaterial, inventeringar och statisktikuppgifter som ger ett samlat kunskapsunderlag. Synpunkter från allmänheten och andra myndigheter på översiktsplanen samlas i samrådsredogörelse och utlåtande.

Sidan uppdaterad: 2017-03-23