Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Utredning av lämplig plats för ny skola i Tröingebergsområdet

Falkenberg växer. Därför planeras för en ny skola i Tröingebergsområdet. Nu har förslag på var skolan ska ligga gått ut på remiss till tre nämnder.

För att säkerställa att alla barn får plats i förskolan och grundskolan behöver Falkenbergs kommun göra stora investeringar. Bakgrunden är att vi blir fler i Falkenbergs kommun, framför allt i Falkenbergs stad.

Plats för 1000 elever

Den nya skolan i Tröingeberg ska dels ersätta Vinbergsskolans lokaler, dels ta emot barn från Tröingeberg med omnejd. Tanken är även att skolan ska kunna avlasta skolorna i centrala Falkenberg.

Grundskolan ska ha årskurserna F-9 med fyra paralleller, vilket innebär en kapacitet på över 1 000 elever. Till det krävs en tomt på omkring 40 000 kvadratmeter. Skolan är tänkt att byggas under 2021-2022, och eleverna börjar gå där 2023.

Sex platser under lupp

Nu tittar kommunen på sex förlag till placeringar av den nya skolan (se skilss nedan). Det finns många olika aspekter att ta hänsyn till. Några av dem är:

  • Verksamheten: till exempel var tomten ligger i förhållande till elever och andra skolor, annan bebyggelse, planerad bebyggelse och skolskjuts.
  • Tomten: till exempel placering och möjlighet att bygga ut i framtiden.
  • Trafik: till exempel trafiksäkerhet för alla trafikslag och tillgänglighet.
  • Miljö: till exempel naturvärden, kulturvärden, buller och översvämningsrisk.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat utredningen till barn- och utbildningsnämnen, kultur- och fritidsdsnämnden och tekniska nämnden för synpunkter på de olika förslagen på var skolan ska ligga. Det är samhällsbyggnadsavdelningen som har ansvaret för utredningen.

Detaljplan när en plats är vald

Efter att de tre nämnderna fått lämna synpunkter kommer så småningom kommunstyrelsen fatta beslut om vilken plats som ska väljas. När det är beslutat vilken av de sex platserna det blir kommer det att ske en så kallad detaljplaneprocess, där framtida grannar och andra intressenter får tycka till om detaljplanen på den utvalda platsen (läs mer om hur en planprocess går till här). 

En karta över Tröingeberg med sex olika förlsag på placering av ny skola, tre områden i norra delen och tre områden i södra delen.

Dessa sex områden ska utredas som förslag på var en ny skola kan ligga.

Sidan uppdaterad: 2017-03-28