Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Trafiksituationen i centrum under lupp

Hur ska trafiken se ut i Falkenbergs centrum 2030? Den frågan diskuteras nu inom kommunen. Under våren har en så kallad stråkutredning gjorts av en konsultfirma, som har tittat närmare på vilken funktion de olika gatorna i centrala Falkenberg skulle kunna ha i framtiden.

Stråkutredningen som nu har presenterats för kommunens ledande politiker innehåller tre olika lösningar för hur framtidens trafik kan fördelas. Målet med utredningen är att tydliggöra olika trafikanters behov och ge en helhetsbild av utvecklingsmöjligheterna i Falkenbergs centrum.

Bild på: Hanna Smekal, plan- och landskapsarkitekt vid Falkenbergs kommun.

Hanna Smekal, plan- och landskapsarkitekt.

– Utredningen är ett inspel i ett större arbete för ett mer levande centrum, säger Hanna Smekal, plan- och landskapsarkitekt vid Falkenbergs kommun.

Tre scenarier

Så här ser stråkutredningens tre scenarier ut:

Fokus: Helhet

Biltrafiken till och förbi Falkenbergs centrum leds i huvudsak längs tre huvudstråk. Till skillnad från dagens läge är inte längre Holgersgatan en genomfartsgata genom centrum. På Holgersgatan prioriteras buss-, gång- och cykeltrafik.

Fokus: Vistelse
Här har fokus lagts på att i så stor utsträckning som möjligt skapa förutsättningar för vistelse i Falkenbergs centrum. Trafiken får ge plats åt ytor som inbjuder vistelse. I det här scenariot har bilens närvaro i centrum begränsats.

Fokus: Framkomlighet
I detta scenario är bilen prioriterad som transportmedel. Precis som idag så är Holgersgatan dubbelriktad och är den huvudsakliga till- och genomfartsgatan i centrum.

Vad händer nu?

Nästa steg i arbetet är att ta fram en övergripande trafiknätsanalys och en utredning om gågator.

Sidan uppdaterad: 2016-06-10