Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

En bättre kommun att cykla i – tyck till!

Nu har du som bor, verkar och besöker Falkenberg möjlighet att påverka cykelmiljön i kommunen. Till och med den 12 september kan du tycka till om kommunens förslag på ny cykelstrategi.

Förslag på cykelstrategi i Falkenberg

Falkenbergs kommun vill genom den nya cykelstrategin utveckla och förbättra förutsättningarna för alla som vill cykla. Och ambitionsnivån är hög. Kommunen vill öka cykeltrafiken på bekostnad av biltrafiken med målsättningen att cyklingen ska utgöra 21% av det totala resandet 2025. Det ska dessutom vara ”trafiksäkert, tillgängligt, tryggt och trevligt” att använda cykel i Falkenbergs kommun. Cykelstrategin kommer att ersätta cykelplanen från 2002 med utgångspunkt från kommunens översiktsplan ÖP och den nya trafikplanen som klubbades av kommunfullmäktige innan sommaren.

Falkenbergs nya cykelstrategi utgår från fem vägledande principer:

  • Attityd och beteendepåverkan (stärka cykelns status som alternativ till bilen)
  • Förbättra drift och underhåll
  • Främja cykling i och mellan tätorter, serviceorter samt noder i kommunen (förbättra och skapa säkra cykelförbindelser på ett sätt som effektivt bygger på befintlig infrastruktur)
  • Skapa trygga skolvägar
  • Utveckla och förstärk cykelnätet i Falkenbergs stad (bra, snabba och smidiga cykelstråk som kopplar ihop viktiga målpunkter tex järnvägsstationen med centrum)

I underlaget från tekniska nämnden som nu är ute på så kallat samråd beskrivs både målsättningar, behov och förutsättningar för cykling i kommunen, till exempel vilka sträckor som är prioriterade och vilka cykelsträckor som saknas.

- Det övergripande cykelvägnätet är relativt vältäckande i Falkenbergs tätort, men det saknas fortfarande en del viktiga länkar, till exempel cykelbanor hela vägen genom centrum. Vi ser också behov av förbättrade cykelvägar inom flera utpekade orter och mellan orter. Många av sträckorna tillhör dock statens vägnät och är inte kommunens. Därför måste vi planera och bygga ut i samverkan med både Region Halland och Trafikverket, säger Linda Larsson, gatuchef vid Falkenbergs kommun.

I arbetet med att ta fram en cykelstrategi har kommunen tagit hjälp av både skolor och intresseföreningar. Cykelstrategin kommer att fastställas av politikerna i tekniska nämnden.

Eventuella synpunkter på cykelstrategin ska lämnas in skriftligen och undertecknas med namn och bostadsort och märkas med: TKN 2014/28. Synpunkter lämnas senast 2015-09-12 till: stadsbyggnad@falkenberg.se eller Stadsbyggnadskontoret, 311 80 Falkenberg. 

Sidan uppdaterad: 2015-08-19