Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Samråd om Glommens fiskehamn

Välkommen till att delta i fortsatt samråd, enligt 6 kap. 4 § miljöbalken, om Falkenberg kommuns planer på att muddra i Glommens fiskehamn.

Datum och tid: 27 februari 2015, kl 15.00.

Plats: Glommens samlingslokal, Glumstensvägen 8.

Glommens fiskehamn har under flera år grundats upp av bottensediment som transporterats in i hamnen från havet. Djupet är inte längre tillräckligt för de verksamheter som bedrivs i hamnen och Falkenbergs kommun avser därför att muddra inloppet och fiskehamnen. Det aktuella djupet varierar mellan cirka 3-4,5 m djup och önskvärt djup är 4,5 m i hela hamnen och dess inlopp. Muddring kommer enbart att ske i fiskehamnen, det vill säga den södra delen av hamnen inom vilken Falkenbergs kommun ansvarar för underhållet.

Tidigare domar för muddring i den södra delen och i inloppet i hamnen saknas varför Falkenbergs kommun avser att ansöka om miljötillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för muddring till 4,5 m djup. Ett sådant tillstånd underlättar för underhåll av hamnen framöver i och med att revisionsmuddringar (underhållsmuddring) kan utföras baserat på detta tillstånd. Tillstånd söks hos Mark- och Miljödomstolen.

Inför ansökan om miljötillstånd ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram och samråd hållas. Ett första samråd genomfördes med Länsstyrelsen i september 2014. Nu inbjuds särskilt berörda och allmänhet att inkomma med synpunkter och få information om planerade arbeten.

Planerade arbeten

Muddring av inloppet och fiskehamnen till 4,5 m djup innebär att cirka 9 500 m³ (teoretisk volym) muddermassor behöver tas bort. Muddermassornas miljöstatus har undersökts och är av sådan kvalitet att de anses godtagbara att dumpas till havs. För dumpning av muddermassorna kommer den tidigare utredda och godkända dumpningsplatsen tio nautiska mil sydväst om Falkenberg att användas. Dumpning av muddermassor kräver dispens från det allmänna dumpningsförbudet och kommer därför att sökas tillsammans med ansökan om miljötillstånd.

Muddringen kommer troligtvis att genomföras inom cirka två år. Totalt beräknas arbetena pågå under cirka sex veckor. Lämplig tidpunkt för muddring och dumpning är september till december med hänsyn till aktuell flora och fauna.

Bedömd miljöpåverkan

Den miljöpåverkan och de miljökonsekvenser detta har på människors hälsa och miljö kommer att beskrivas i kommande MKB. Muddringen kommer att generera en ökad grumling men efter avslutad muddring kommer grumlingen att avta för att sedan försvinna helt. Den tillfälliga grumlingen förväntas inte nå skyddsvärda områden utanför hamnen. Den flora och fauna som i nuläget är etablerad på och i botten kommer att försvinna men förväntas ersättas och återetableras inom några månader. Muddermassorna kommer att transporteras till dumpningsplatsen i bottentömmande, täta pråmar. Vid dumpning öppnas pråmarna 3-5 meter under vattenytan och massorna faller sedan ner mot botten. Vid dumpning av muddermassor förekommer en ökad grumling i vattenpelaren. Då området för dumpning har klassificerats som område för ackumulation, kommer massorna att bli liggande på botten efter dumpning. Befintlig fauna kommer att övertäckas vid dumpning men en återetablering av området förväntas inträffa inom några månader.

De aktuella muddermassorna har analyserats genom kemiska analyser och halterna är jämförelsevis låga med tanke på att området är präglat av hamnverksamhet, både från fiskehamnen och intilliggande småbåtshamn. Risken för spridning av föroreningar i samband med muddring och dumpning bedöms därför som liten.

Mudderverk och pråmar genererar buller. Krav kommer att ställas på anlitad entreprenör att Naturvårdsverkets riktvärden för byggbuller innehålls (NFS 2004:15). Då arbetena planeras att utföras på hösten bedöms även påverkan på boende, friluftsliv och sjöfart kunna minimeras.

Frågor om samrådet besvaras av Jimmy Vänestål, tfn. 0346 - 88 60 72, jimmy.vanestal@falkenberg.se. Synpunkter i samrådet lämnas skriftligt senast 13 mars 2015 till Jimmy Vänestål.

Sidan uppdaterad: 2015-02-09