Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Harrys uteservering.

Det finns många goda exempel på uteserveringar i Falkenberg.

Förslag på riktlinjer till uteserveringar

Snart ska det bli lättare att göra rätt, för den som vill ha en uteservering i stadskärnan. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att ett förslag till riktlinjer för uteserveringar nu ska ut på remiss hos dem som berörs.

Bakgrunden är att fler och fler vill erbjuda uteserveringar i Falkenberg. Uteserveringar är en viktig del av stadskärnan och är uppskattade av såväl boende som besökare. En aktiv och levande stadskärna uppfattas ofta positivt. Falkenbergs värden ligger mycket i den sammanhållna stadskärnan, de historiska miljöerna, de vackra byggnaderna och småskaligheten. Därför är det viktigt att värna om helheten i stadsmiljön. Många framgångsrika städer har genom riktlinjer gjort sin ambition med stadskärnan tydlig.

– Det ska vara lätt att göra rätt. Vi hoppas att de här riktlinjerna, när de är klara, ska bidra till en stärkt stadskärna som är vacker och tillgänglig för alla, säger Johan Risholm, stadsarkitekt.

Så här går det till för den som vill anordna en uteservering på så kallad allmän plats (det vill säga på gatumark, på torgyta eller likande):

1. Tillstånd söks hos polismyndigheten

2. Polisen låter kommunen yttra sig

3. Kommunens gatu- och trafik-avdelningen på stadsbyggnadskontoret granskar ansökan och tar hänsyn till sådant som vilken plats det gäller och framkomlighet. Vidare tittar bygglovsavdelningen på utformningen och hur den passar i omgivningen.

4. Polisen beviljar (eller avslår) tillstånd.

Det som händer härnäst är att förslaget från stadsbyggnadskontoret som finns ska ut på remiss, där de som är berörda får komma med synpunkter. Det är bland annat kommunala nämnder, fastighetsägare, handikapporganisationer och representanter för företagare i centrum.

– Samråd är en viktig del av arbetet. Vi vill att våra riktlinjer ska vara fungera i praktiken för dem som använder dem. Men det är också så att vi som kommun tar ett ansvar för helheten, säger Johan Risholm, som påminner om att i övriga delar av kommunen, kommer reglerna att vara mer generösa.

Tanken är att riktlinjerna ska vara klara i början av 2015.

Uppdatering 141017

Ett förtydligande: alla som vill har möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Det betyder att även du som boende eller besökare i Falkenberg har möjlighet att skriva dina synpunkter på förslaget till oss. Förslaget till riktlinjer finns här invid i PDF-format.

Synpunkter på förslag till riktlinjer skall vara stadsbyggnadskontoret till handa senast 9 november 2014.

Inkomna synpunkter kommer att bearbetas och behandlas innan riktlinjerna slutligen antas av kommunen. Ambitionen är att riktlinjerna skall föreligga klara senast i januari 2015.

 Synpunkter skickas till:

Falkenbergs kommun, Stadsbyggnadskontoret, 311 80 Falkenberg

eller till: stadsbyggnad@falkenberg.se

Sidan uppdaterad: 2014-12-12