Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Bacchusplanen klar för antagande

Så här kan de framtida husen se ut

Så här kan de framtida husen se ut

Den nya detaljplanen för kvarteret Bacchus, före detta Vin & Sprit, är nu klar för antagande i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens arbetsutskott har sagt ja till planen, liksom till de avtal som behövs för att fördela kostnaderna för exploateringen.

Det är det norska företaget LTN som äger Bacchus och som planerar att förvandla det gamla fabriksområdet till bostäder, hotell, handel och lokaler för olika verksamheter.  Planen rymmer också en ny småbåtshamn längst ut på halvön. Inne bland bostäderna planeras dammar. Den gamla idrottshallen ska vara kvar.

När detaljplanen är antagen och vunnit laga kraft, det vill säga när den inte kan överklagas längre, ska kommunen starta arbetet med att bygga ut gator, grönytor med mera. Att ställa i ordning all så kallad allmän platsmark beräknas kosta 59 miljoner, varav LTN svarar för hälften.  I projektet ingår också en ny rondell i korsningen Peter Åbergs väg/Kattegattvägen. Kostnaden för den ska delas mellan kommunen, LTN och exploatören av kvarteret Fibern (fd Scandinavian Glasfiber).

Planen omfattar även de befintliga villorna utmed Kattegattvägen. Trafiken på gatan väntas öka från cirka 2 000 fordon per dygn idag till 6 500 fordon, vilket innebär ökat buller vid bostäderna. Bullerskydd ska därför byggas utmed gatan.

LTN får 15 år på sig att genomföras planen. Det ska ske etappvis .

Sidan uppdaterad: 2014-12-12