Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
En 3D skiss som är en visualisering över hur detaljplanerna skulle se ut i färdigt läge.

En visualisering över hur Kvarteret Krispeln kan komma att se ut. Området är delat i två olika detaljplaner (se bild nedan).

Ny detaljplan kvarteret Krispeln

Kommunstyrelsen gav i januari 2015 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en nydetaljplan för kvarteret Krispeln. I apri 2017 beslutades om en detaljplan för området kring den nya byggnaden.

Mellan 18 maj och 23 juni 2016 var det samråd för kvarteret. Vid samrådet kom det in många synpunkter. De allra flesta vara mycket nöjda med nya Kunskaps- och kulturcentrum och parken.

För de tänka bostäderna en bit därifrån, längs Igeldammsvägen och Klockaregatan, var det stort engagemang. Många av dem som lämnade synpunkter är boende i området och det handlade bland annat om höjder på hus.

Kvarteret Krispeln delad. Nya byggnaden, Hus 3, en del av parken och området framför bibioteket ingår i området.

Så här är detaljplanen delad.

Planen delas

För att följa planen med Kunskaps- och kulturcentrum, och kunna arbeta vidare med bostäderna, har planen delats. Belsut om detta fattades 25 oktober 2016. Med en delad plan går det att fördjupa analyser och utredningar kring bostäder utan att det påverkar den nya byggnaden.

Kvarteret Krispeln kommer fortfarande att betraktas som en helhet, men detaljplanen delas.

  • En del innehåller den nya byggnaden, Hus 3, en del av parken och byggnaderna framför befintligt bibliotek. Den detaljplanen beslutades i Kommunfullmäktige i april 2017.
  • Den andra delen innehåller bostäder, resterande del av parken och Falkhallen. Denna kommer att tas upp för granskning senare.

Underlag om detaljplanen som ingick i samrådet hittar du om du klickar på den här länken.

En av de fem strategierna i kommunens översiktsplan är att stärka Falkenbergs stad. Det innebär bland annat att stadsplaneringen ska verka för att komplettera och blanda bebyggelse för att öka mångfalden och skapa en mer levande bebyggelsemiljö. Stadens grönområden, friytor och kontakten med vattnet ska utvecklas.

Målbilden för hela det stora stadskvarteret är att skapa en urban och hållbar pusselbit i Falkenbergs stadskärna. Hållbarheten tar sitt avstamp i den sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionen. Här finns liv mellan husen och i husen, vilket ger förutsättningar för en levande stadsdel under hela dygnet. Blandstaden inrymmer en mångfald där bostäder varvas med lokaler för handel, service, kontor, tjänsteföretag med mera.

Området bör ge en helhetsupplevelse som kopplar till människans alla fem sinnen. Karaktären i området förändras över dygnet och över året; från morgonens lugna stund på balkongen till uteserveringens sociala sorl och från barnens lek vid en grönyta till kvällens föreställning i kulturhuset.

Inom planområdet finns flera kultur- och bebyggelsehistoriskt intressanta byggnader. Norr om det som var Hus 2 ligger den så kallade Gula villan. Byggnaden uppfördes 1897 som epidemisjukhus för TBC-patienter. I anslutning till Gula villan ligger en mindre byggnad som uppfördes som likbod till epidemisjukhuset. Dessa byggnader har rivningsförbud i gällande detaljplan.

Söder om planområdet ligger ett kvarter (kvarteret Hjulet) som står inför omvandling och förädling. Ny detaljplan vann laga kraft under våren 2015 och den anger att kvarteret skall kompletteras med ytterligare handel i bottenplan samt att kvarteret därutöver skall slutas med bostadsbebyggelse i 4-9 våningar.

Sidan uppdaterad: 2017-06-28