Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Vägsamfälligheter och vägföreningar

Enskilda väghållare, vägföreningar och vägsamfälligheter får bidrag till väghållningen för att kunna upprätthålla en godtagbar standard på det enskilda vägnätet.

Enskild väg

Bidragen administreras av gatu- och trafikenheten som också ger viss teknisk rådgivning till enskilda väghållare.

Bidragen gäller endast i detaljplanelagda områden.

Vägförening med mer än hälften fastboende

Vägföreningar där mer än hälften av alla boende bor där permanent får bidrag till drift och underhåll av gator och gång- och cykelvägar samt grönområden och lekplatser. Bidraget motsvarar 90% av godkänd driftskostnad.

Kostnaderna för vinterväghållning inom vägföreningarnas område behandlas på samma sätt som för centralorten. Kommunen lämnar bidrag med 80% av redovisade vinterväghållningskostnader.

Vägförening med färre än hälften fastboende

För vägföreningar med färre än hälften som bor där permanent utgår bidraget endast till de som är mantalsskrivna där. De får ett bidrag på 80% av avgiften till vägföreningen.

Vägsamfälligheter

Ett schablonbidrag till driften utgår även till vägsamfälligheter med statsbidrag. 

Sidan uppdaterad: 2017-06-21