Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Estraden 2 och 3

Förslag till ändring av detaljplan nr 234 för Estraden 2 och 3 har antagits i kommunfullmäktige 2017-05-30 § 95 och vann laga kraft 2017-06-30.

Ändringen bedömdes vara av ringa intresse för allmänheten och angränsande fastigheter och har därför handlagts med begränsat standardförfarande enligt 5 kap 11- 12 §§ plan- och bygglagen (2010:900). Begränsat standarförfarande kan tillämpas under förutsättning att samtliga sakägare godkänner planförslaget under samrådet och innebär att ändringen isåfall kan antas utan en andra remissomgång.

Planområdet

Planområdet är beläget i Smedjeholmsområdet, ca 1,2 väster om Falkenbergs centrum. Planområdet är ca 2 500 kvm stort.

Detaljplanens syfte

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för en förtätning av bostadsbebyggelsen i området. Genom ändringen ges möjlighet att på fastigheterna Estraden 4 och 5 uppföra bostadsbebyggelse på 200 kvm per fastighet till en högsta höjd av 4 meter.

Sidan uppdaterad: 2017-11-29