Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Detaljplaner

Innan mark kan bebyggas måste det i de flesta fall finnas en detaljplan. Detaljplanen reglerar bland annat vad som får byggas, vilken användning marken ska ha, hur byggnaderna ska placeras och hur höga husen får vara.

I Falkenberg är det kommunens planenhet som ansvarar för framtagandet av detaljplaner. Planenheten ansvarar även för kommunens översiktsplan samt en del andra utredningsuppdrag som till exempel vindbruksplan och kulturmiljöprogram.

Med hjälp av detaljplanerna kan kommunen styra samhällets utveckling framåt. Falkenbergs kommun strävar efter att bygga bostäder och anläggningar tätare för att inte ta god åkermark i anspråk.

Sidan uppdaterad: 2017-10-03